College Vertrouwenspersonen

Home
Commissie Verenigingszaken
College Vertrouwenspersonen

Wanneer kunt u gebruik maken van het College Vertrouwenspersonen NLingenieurs?
De voorziening is in het leven geroepen voor situaties waarin een persoon (hierna betrokkene) verbonden aan een lid van NLingenieurs wordt geconfronteerd met omstandigheden waarbij de behoefte wordt gevoeld tot overleg met een onafhankelijke en deskundige beroepsgenoot. Daarbij kan worden gedacht aan situaties met dreiging van een gerechtelijke procedure, negatieve publiciteit of een situatie waarbij sprake is van gewetensnood. Met name in situaties waarbij de betrokkene de medewerkers van de eigen organisatie of de beroepsorganisatie niet kan raadplegen, kan een vertrouwelijk overleg met een ervaren onafhankelijke beroepsgenoot een passende uitkomst bieden. De voorziening is nadrukkelijk niet in het leven geroepen voor overleg omtrent puur vakinhoudelijke of juridische vragen.

Werkwijze van het College Vertrouwenspersonen NLingenieurs
De voorziening heeft een vrijblijvend karakter wat met name tot uitdrukking komt in de discretionaire bevoegdheid van de voor het overleg beschikbare vertrouwenspersonen. Dit betekent dat de benaderde vertrouwenspersonen naar eigen inzicht beslissen of en op welke wijze het overleg gevoerd zal worden. De vertrouwenspersonen dragen géén verantwoordelijkheid voor de gegeven collegiale adviezen en treden niet op als gemachtigde voor betrokkene in een (gerechtelijke) procedure.

Voorts spreekt het voor zich dat de vertrouwenspersonen en de betrokkene beiden (wederkerigheid) al hetgeen in het overleg ter kennis komt en wordt gebracht, geheimhouden. Hierbij wordt opgemerkt dat vertrouwenspersonen over het algemeen geen (afgeleid) wettelijk verschoningsrecht hebben en daarom hun medewerking zullen moeten verlenen indien dit wordt geëist van toezichthouders, justitie, etc. op grond van de geldende wet- en regelgeving. De vertrouwenspersoon behoudt zich het recht voor de betrokkene te verwijzen naar een advocaat of andere ter zake kundige persoon.

Vertrouwenspersonen rapporteren eenmaal per jaar (in december) geanonimiseerd over het aantal en de aard van de vertrouwelijke overleggen die hebben plaatsgevonden aan de vereniging NLingenieurs.

Hoe kunt u gebruik maken van het vertrouwelijk overleg?
Indien een persoon verbonden aan een lid van NLingenieurs gebruik wenst te maken van de voorziening kan deze rechtstreeks contact opnemen met één van de beschikbare vertrouwenspersonen. Over de verdere procedure worden door betrokkene en de benaderde vertrouwenspersoon nadere afspraken gemaakt. Aan een vertrouwelijk overleg zijn geen kosten verbonden.

Lijst van vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft de volgende (voormalige) branche professionals bereid gevonden zich voor het vertrouwelijk overleg beschikbaar te stellen.

ir. R.G. Campen
E. rgcampen@gmail.com

J. Herman de Groot
E. johan@hermandegroot.nl

ing. A.R.P. Schoonenwolf
E. arpschoonenwolf@sparkid.nl

ir. D.A. van Valkenburg
E. DA@vanvalkenburg.nl

J. Coppes
E. jcoppes@kpnmail.nl 

Contactpersoon NLingenieurs
Met vragen of opmerkingen ten aanzien van het bovenstaande kunt u contact opnemen met Janko de Schipper, ejz@nlingenieurs.nl.

NB. Met ingang van 1 november 2011 is de mogelijkheid gecreëerd voor medewerkers van leden van NLingenieurs om gebruik te maken van het College Vertrouwenspersonen NLingenieurs.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia