STB 2014

Home
Downloads
STB 2014

De standaardtaakbeschrijving (STB) is voor het eerst opgezet in 2005, door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en ONRI (nu NLingenieurs), de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. In 2009 is de STB voor het eerst herzien, in 2014 nogmaals.

De STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen voor het verdelen, offreren en contracteren van dergelijke werkzaamheden in bouwprojecten. Hij kan voor alle typen projecten en alle typen contracten gebruikt worden.

De STB kan worden toegepast in samenhang met de DNR, de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer.

Voor adviseurs kan de STB als een solide basis dienen om met de opdrachtgever afspraken te maken over welke taken de adviseur zal vervullen. Voor iedere taak is een resultaat of output gedefinieerd, waardoor helder is wat de adviseur uiteindelijk moet doen of leveren. Zo kan ook eenvoudig worden vastgesteld of een taak is afgerond.

Tegenwoordig zijn er bij projecten vaak meerdere gespecialiseerde adviseurs betrokken. Hiervoor is het van belang dat de taken onderling helder verdeeld zijn en de verschillende planningen goed op elkaar zijn afgestemd. De STB is een uitstekend hulpmiddel om die onderlinge afstemming te regelen.

De STB is tevens te gebruiken door middel van een internetapplicatie. Verschillende partijen bieden een applicatie hiervoor aan, waaronder Assistance Software (www.dnrstb.nl) en ProjectTasks (www.projecttasks.nl). Deze applicaties bevatten een database met alle, bijna 2000 verschillende taken en taakomschrijvingen. Met behulp van de applicatie is het mogelijk om snel participanten, fasen en taken te selecteren en taakverdelingen te maken en te printen.

Voordelen van het gebruik van de STB:

– Verbeterde communicatie: de verwachtingen over en weer zijn duidelijker en, in het geval van meerdere adviseurs, ook wie waarvoor verantwoordelijk is.
– Heldere afspraken over te verrichten werk, verantwoordelijkheden en resultaten.
– Meerwerk is eenvoudig aantoonbaar: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, zijn immers meerwerk.
– Gemakkelijker om honorarium vast te stellen: door al in het offertestadium met de STB te werken, krijgt de adviseur in een vroeg stadium inzicht in de taken die hij moet gaan uitvoeren en de werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Door hier een urenbegroting en de interne/externe uurtarieven aan te koppelen, kan het honorarium worden bepaald.
– Gebruik van de STB heeft een positieve invloed op de omzet: doordat de taken duidelijker zijn en daarmee de planning makkelijker te maken is, doordat meerwerk makkelijker te berekenen is en het honorarium beter is vast te stellen, kan het gebruik van de STB een hogere omzet tot gevolg hebben.

Ervaringen van gebruikers van de STB tot nu toe zijn overwegend positief. Uit een BVO-onderzoek uit 2007 onder gebruikers van de STB, blijkt dat 74% van de gebruikers ervaart dat de communicatie met de opdrachtgever beter verloopt.

De belangrijkste wijzigingen in de STB 2009 ten opzichte van de STB 2005:

– Er zijn taken toegevoegd, zodat de STB completer is;
– Bestaande taken zijn nog beter en eenduidiger geformuleerd;
– Alle taken hebben een logische codering gekregen;
– Voor alle documenten zijn inhoudsomschrijvingen opgenomen;
– De STB is aangepast naar aanleiding van reacties vanuit de Rijksgebouwendienst, waardoor deze nu beter aansluit bij hun wensen.

De belangrijkste wijzigingen in de STB 2014 ten opzichte van de STB 2009:

  • De STB is wat betreft het aanvragen van omgevingsvergunningen en dergelijke geheel aangepast op de WABO en de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR).
  • Taken met betrekking tot brandveiligheid zijn aangescherpt en aanzienlijk gedetailleerder uitgewerkt. Daarnaast zijn deze taken, die in de STB 2009 waren ondergebracht in het thema “Ontwerpintegratie”, overgeheveld naar het gedeeltelijk nieuwe thema “Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid” (was “Bouwfysica en Akoestiek).
    Daarmee wil niet gezegd zijn dat brandveiligheidstaken altijd door een bouwfysicus of een bouwfysisch adviesbureau zouden moeten worden uitgevoerd. Zoals met de hele STB het geval is, moet per project ook voor de brandveiligheidstaken worden bekeken welke projectpartner het best is geëquipeerd om de verantwoordelijkheid voor die taken te dragen.
  • Alle taken onder het thema “Constructies” zijn kritisch bekeken door een werkgroep van VNConstructeurs. Waar nodig zijn taakomschrijvingen geherformuleerd en/of is de status van taken aangepast (meestal van “noodzakelijke taak” naar “keuzetaak”).
  • De constructieve taken voor prefab betonconstructies in fase 8 “Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp” zijn in overeenstemming gebracht met de laatste versie van de KIWA Criteria 73/06, bijlage 8 “Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen”.
  • Het aantal zogenaamde clustertaken is drastisch ingeperkt. Hiermee wordt voorkomen dat participanten in een ontwerpteam ten onrechte taken krijgen toegewezen, omdat een invuller van de ‘kruisjeslijst’ verzuimt om een cluster te openen en de betreffende taken op juiste wijze te verdelen onder de participanten. De betreffende taakomschrijvingen zijn bovendien meer in overeenstemming gebracht met de gangbare verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden in ontwerptrajecten.
  • Omschrijvingen van taken die in iedere fase terugkomen, bijvoorbeeld het maken van risico-inventarisaties en -evaluaties, zijn zoveel mogelijk geformuleerd in termen als “Herijken en behandelen van projectrisico’s”. Daarmee wordt recht gedaan aan de praktijk dat het bij dergelijke taken meestal gaat om het updaten en verder uitwerken van documenten uit voorgaande fasen.

STB ook als excelbestand
NLingenieurs en BNA plaatsten de STB in een excelbestand, om het gebruik ervan te vergemakkelijken. Daarnaast zijn er nu overzichtelijke pdf’s beschikbaar, de complete inhoud van de STB per fase. Download de bestanden hier (1 excelbestand en 10 pdf bestanden):

In de Frequently Asked Questions vindt u nog meer informatie over de STB.

U kunt hier de pdf-versie van de laatste versie van de STB vinden: Standaardtaakbeschrijving 2014

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia