Van commissies naar communities

Home
Van commissies naar communities

NLingenieurs zit nu midden in een transitieperiode; de interne structuur wordt onder de loep genomen om te komen tot een efficiëntere, flexibele en meer pragmatische invulling van activiteiten en projecten, waarbij er ruimte is voor alle leden – groot en klein – om mee te doen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de branche. We stevenen af op NLingenieurs nieuwe stijl rond eind 2018.

Wij communiceren op verschillende manieren over de transitie – het proces en de activiteiten – waarin NLingenieurs nu zit. Op deze pagina’s van de website is de belangrijkste algemene informatie te vinden.

Noblesse oblige
De ingenieursbranche heeft altijd een belangrijke plek gehad in en voor Nederland. Onze reputatie en expertise op het gebied van (hoog)watermanagement, constructie, transport, stedenbouw, infrastructuur, waterzuivering etc. is van ongekende kwaliteit en is bekend ver over onze landsgrenzen.

Al eeuwenlang draagt ons werk positief bij aan het leefbaarder maken van de wereld waarin we leven. Immers, ingenieurs zijn per definitie onderzoekers, probleemoplossers, bouwers. Veel innovaties komen tot stand door hun nieuwsgierigheid naar vaak onoplosbaar lijkende vraagstukken; hun pioniersgeest. Daar mogen we toch zeker trots op zijn!

Een vitaal netwerk, een zichtbare en slagvaardige partner, het boegbeeld van ingenieurswerk en de spreekbuis van de branche: Dat is NLingenieurs!

 

Voor een uitgebreide toelichting op de infographic verwijzen wij je graag door naar het verslag van de ledenbijeenkomst over de transitie op dinsdag 19 december 2017. Ook in de vragen en antwoorden is meer informatie te vinden.

Waarom programma’s?
De Nederlandse ingenieursbranche, vertegenwoordigd in de Koninklijke NLingenieurs, heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken waar we vandaag de dag voor staan. Uiteraard kunnen we niet overal over meedenken en raken niet alle vraagstukken onze branche. Daarom focussen we op 4 grote maatschappelijke thema’s waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang kunnen zijn. Om de kennis en kunde effectief in te zetten en deze ambitie waar te kunnen maken, moeten ingenieursbureaus wel in positie zijn om hun stem in de zoektocht naar oplossingen te laten horen. Het doel van de programma’s van NLingenieurs is om haar leden op 4 maatschappelijke vraagstukken in positie te brengen om optimaal te kunnen bijdragen aan een oplossing. Omdat de leden van NLingenieurs met een integrale blik naar vraagstukken kijken en denken in systemen in plaats van objecten, zijn ze van oudsher in staat om de samenhang van zaken te overzien. Het verband te leggen tussen lange termijn visie en de te nemen eerste stappen op korte termijn en maken zij de verbinding tussen constructies, omgeving, gebruikersgedrag en bijvoorbeeld bestuurlijke mogelijkheden. Onze leden zijn verbinders in de zogeheten gouden driehoek. Ze bewegen tussen beleid, kennisontwikkeling en uitvoering in de praktijk. Ze weten op basis van ervaring wat werkt en wat niet en zijn ze in staat dat te plaatsen in een abstractere context.

Door deze eigenschappen kun je zeggen:
– “als NLingenieurs iets zegt, dan kán het ook!” aldus Cees Oudshoorn, directeur VNO- NCW en lid Strategische Adviesraad NLingenieurs

– “zonder ingenieursbureaus hebben we mooie toekomstplaatjes maar gebeurt er nog niets!” aldus Leontien de Waal, Senior Marktanalyst Bouw, Rabobank en lid Strategische Adviesraad NLingenieurs

De 4 programma’s zijn zo gekozen dat NLingenieurs juist deze eigenschappen van onze leden kan toevoegen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. De programma’s hebben in zich dat de kennis van de losse projecten wordt gebundeld tot een programmatische benadering waarmee handelingsperspectief ontstaat voor onze opdrachtgevers.

De Programma’s nader toegelicht

1. Klimaatadaptatie in de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.
Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten handelingsperspectief aan gemeenten en provincies te kunnen bieden.

Momentum: gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aansluiten bij: Bouwagenda, Roadmap Riolering en DPRA – stresstesten.

2. Energietransitie, een alternatief voor CO2 opslag in de grond

Een alternatief formuleren voor CO2 opslag in de grond. Aantoonbaar effectief programma formuleren voor CO2-reductie in de bebouwde omgeving. Ook hier van losse projecten naar programma (schaalbaarheid).

Momentum: Het nieuwe Energieakkoord?

Aansluiten bij: Bouwagenda, diverse Roadmaps (via Annemieke en Jacolien) en Dutch Green Building Council (via Leontien)

3. Mobiliteit, beelden van de mobiliteitsoplossing van Stadstaat Nederland in 2030 – 2050

Een mobiliteitsoplossing formuleren voor de schaal van Nederland als Stadsstaat in plaats van land met verschillende steden. Leden van NLingenieurs zijn over de hele wereld actief. We kunnen de kennis van de megacities over de hele wereld toepassen in ons land, maar dan niet op de schaal van de steden, maar op de schaal van Nederland. We maken in dit programma “artist impressions” van de mobiliteit in Nederland in 2050. Geen grote bouwwerken maar een “mobiliteitsecosysteem”. Bovendien laten we zien hoe je nu al kan beginnen met het bouwen aan dit systeem.

Momentum: Nationale omgevingsvisie (eind 2019) en de daaraan gelieerde provinciale en gemeentelijke visies.

Aansluiten bij: mobiliteitstransitieplan van VNO-NCW en ministerie I en W.

4. Van “vervangen” naar weder-wederopbouw, de vervangingsopgave als motor voor de transities

Veel woningen en infrastructurele werken in Nederland stammen uit de jaren 50 – 70. Veel van deze bouwwerken zijn aan het einde van hun levensduur. Niet alleen technisch, maar ook functioneel (ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd). Deze bouwwerken moeten binnen nu en 20 jaar voor een groot deel vervangen worden. ProRail en Rijkswaterstaat spreken van de grote “vervangingsopgave”.

In dit programma willen we de vervangingsopgave als een kans of “goudmijn” zien. Hoe kunnen we optimaal van werk, werk maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de materialen van deze bouwwerken gebruiken als grondstof voor vernieuwde of verbeterde bouwwerken. De kansen worden breed gezien, maar hoe pak je dat programmatisch aan. Hoe kun je claimen dat in dit programma alles wat je aanpakt beter, robuuster en duurzamer wordt. Hoe kan deze vervanging bijdragen aan de energietransitie, CO-reductie en de doelstellingen voor circulariteit?

Momentum: niet specifiek.

Aansluiten bij: vervangingsopgave RWS en Prorail, topverleg RWS en CEO-overleg ProRail.

De vier nieuwe programma’s van NLingenieurs hebben vier dwarsthema’s. Deze dwarsthema’s gaan over voorwaarden of ontwikkelingen die voor de leden van NLingenieurs van belang zijn.

De dwarsthema’s zijn: digitalisering, aanbesteden en innoveren, integraal ontwerpen als handelsmerk van ingenieursbureaus en vakmanschap. Digitalisering vatten we op in brede zin, dus big data, BIM, Kunstmatige intelligentie, VR en AR en 3D-printen. Het tweede thema Aanbesteden en innoveren gaat over de agenda Beter Aanbesteden, de marktvisie en publiek-private samenwerking. Het derde thema Integraal ontwerpen als handelsmerk van ingenieursbureaus zal zich richten op het profileren van dit thema en het gebruik van digitale middelen hierbij. Onder de noemer van het vierde thema Vakmanschap zetten we in op ontwikkeling, benutting en behoud van human capital en waardering van het vak.

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia