NLingenieurs roept keten op tot digitalisering. ‘Het kan sneller en duurzamer’.

NLingenieurs geeft met dit position paper en de concrete digitaliseringsagenda invulling aan het eerder getekende digiAkkoord. In het position paper vraagt de branche aan de overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners om te investeren in digitalisering en gezamenlijk doelen te stellen. Lees de oproep van NLingenieurs en de digitaliseringsagenda van de branche in het position paper Digitalisering.

Position paper Digitalisering (Nederlands) >>

Position paper Digitalisation (English) >>

Bouwberaad roept Rijk op om vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit te schuiven

We kunnen alleen nieuwe huizen bouwen, nieuwe energie infrastructuur aanleggen of dijken en waterkeringen klimaatbestendig maken, als onze infrastructuur op orde is. Infrastructuur is de drager van onze economie en maatschappij. Het vooruitschuiven van de vernieuwing leidt tot meer incidenten en ongeplande afsluitingen. Om noodgedwongen herstel te kunnen uitvoeren, ontstaan grote bereikbaarheidsproblemen. Het is hoog tijd dat de politiek dit probleem serieus neemt. Het Bouwberaad pleit voor investeringen, het instellen van een basiskwaliteitsniveau en rijksregie op het langjarig uitvoeren van deze vernieuwingsopgave.

Lees de oproep van het Bouwberaad en het aanbod van de sector in het position paper Vernieuwing Infrastructuur.

Position paper Vernieuwing infrastructuur van het bouwberaad >>

---

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteit en veiligheid van de bouw zijn onderwerpen waarmee onze leden zich dagelijks bezighouden. Wij steunen het streven van het Rijk naar kwalitatief goede en veilige gebouwen voor bewoners en gebruikers. Daarom steunen we ook de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanuit onze rol als onafhankelijk adviseur in de bouwketen hebben wij wel zorgen over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van een aantal punten uit deze wet. Deze punten benoemen we in een overzichtelijke Position Paper Wkb die we aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben verzonden. Uiteraard houden we het niet alleen bij observaties vanaf de zijlijn, maar geven we ook adviezen voor verbeteringen en willen we hierover sectorbreed in overleg treden.

Position Paper WKB - Koninklijke NLingenieurs>>

 

Stikstof

De hoogte van de stikstofdepositie in Nederland is slecht voor de natuur. Koninklijke NLingenieurs steunt de inzet van het coalitieakkoord om de uitstoot te halveren in 2030. De brede bouwsector die zelf voor slechts 0,6% bijdraagt aan de landelijke stikstofdepositie moet wat ons betreft snel stappen maken richting 0%. Dat voorkomt uitstel en afstel van projecten en daarmee kan de sector ook haar steentje bijdragen aan de verduurzaming van het land. Tegelijkertijd vragen we als branche aandacht voor het laten doorgaan van bouw- en infraprojecten waar dit binnen de bestaande regelgeving kan. Het is belangrijk dat de overheid betrouwbaar, voorspelbaar en uniform optreedt. Wij spreken in diverse werkgroepen van LNV en VNO-NCW hierover mee.

Position Paper Stikstof - Koninklijke NLingenieurs>>    

Energietransitie

Het klimaatvraagstuk is urgent. Koninklijke NLingenieurs wil als branche voorop gaan in de
energietransitie. Het kabinet heeft forse ambities. Maar daarmee begint het pas. Als branche willen
wij de politiek oproepen tot urgentie

Position Paper Energietransitie - Koninklijke NLingenieurs>>    

 

Water

Nederlandse ingenieurs hebben naam en faam opgebouwd als het gaat om water- en deltatechnologie. Van de groeiende wereldbevolking woont een steeds groter deel in laag gelegen metropolen. Als we dit afzetten tegen
een achtergrond van klimaatverandering en stijgende zeespiegel, dan is het evident dat omgaan met water wereldwijd belangrijk
is. De Nederlandse watersector, waaronder NLingenieurs, ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om onze kennis en kunde
wereldwijd ter beschikking te stellen. Voor hoogwaterbescherming, maar ook voor voldoende zoet water, sanitatie en gezonde watersystemen. In de techniek, maar ook inzake governance en waterrecht, passend bij Den Haag als internationaal centrum voor vrede en recht. Bij calamiteiten, maar vooral ook preventief. Juist dan, in de ontwikkelingsfase van gebieden en functies (zoals bijvoorbeeld waterveiligheid), is vanuit het oogmerk van veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzaamheid heel veel te bereiken. 

Position Paper Water - Koninklijke NLingenieurs>>