Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Samenwerken en contracteren.

 

Een prettige samenwerking in de keten, evenwichtige contracten, verzekerbare voorwaarden. Dit zijn zaken die voor alle lidbedrijven op dagelijkse basis spelen. Als vereniging overleggen we op reguliere basis met opdrachtgevers over deze onderwerpen. Ook spreken we opdrachtgevers direct aan op aanbestedingen en algemene voorwaarden. Onze inzet voor het verbeteren van de aanbestedingspraktijk verloopt voornamelijk binnen het verband van ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Internationaal werken we samen binnen de EFCA Internal Market Committee waarvan Koninklijke NLingenieurs voorzitter is. Binnen deze commissie wordt gewerkt aan de stroomlijning van voorwaarden en contracten op Europees niveau.

DNR

Samen met de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) hebben we algemene branchevoorwaarden ontwikkeld: De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). Momenteel werken wij aan een herziening door consultatie van onze leden.

Taskforce Infra

De Taskforce Infra wordt gevormd door Rijkswaterstaat, Koninklijke Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB-infra, Cumela en Koninklijke NLingenieurs. Wat begon als een overleg om acute problemen op te lossen als gevolg van corona en zorgen dat de sector aan het werk kon blijven, is geworden tot een constructief overlegorgaan. Op tactisch niveau bespreken de genoemde partijen verbetering van de samenwerking en ze werken daar concreet aan. Voor Koninklijke NLingenieurs relevante thema’s zijn: een betrouwbare inkoopplanning voor ingenieursdiensten, vereenvoudiging en versnelling van tenders voor planstudies en werken, portfoliomanagement, de tweefasenaanpak, verdienvermogen met bijhorende nieuwe verdienmodellen en assetmanagement. Voor al deze onderwerpen zijn werkgroepen gevormd waaraan ook leden van Koninklijke NLingenieurs actief deelnemen. Zij hebben weer afstemming met de leden van Koninklijke NLingenieurs in het infradirecteurenoverleg en ook binnen voor de Taskforce gevormde klankbordgroepen.

Bekijk de website vitaleinfrasector.nl voor meer informatie over de aanpak en achtergronden. 

Taskforce Watertechnologie

NLingenieurs neemt samen met de vereniging voor Waterbouwers en Bouwend Nederland deel in de Taskforce Watertechnologie. Dit is een van de werkgroepen van het Kernteam Deltatechnologie van Topsector Water & Maritiem en richt zich op de voorbereiding van projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), kaderrichtlijn water (KRW) en het Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Groot Onderhoud Stormvloedkeringen. In het jaarplan 2023-2025 wordt de focus gelegd op 'Waarde en Investering', 'Samenwerking tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven', 'Innovatie' en 'Duurzaamheid'. NLingenieurs zit in het bestuur en de stuurgroep van de Taskforce en een vaste kern van vier deelnemers zit in het basisteam. De taskforce brengt pre-competitief adviezen uit over de aanpak van projecten, van pre-verkenning tot aan contractering. Bij deze adviezen wordt de flexibele schil ingeschakeld, waarin medewerkers kunnen deelnemen van alle vertegenwoordigde bedrijven. 

Meer weten? Neem contact op met Peter Karssemeijer via peter.karssemeijer@wsp.com.