Helder drinkwater, minder uitstoot van broeikasgassen en herstel van de natuur: de Waterfabriek Wilp die wordt gebouwd in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) door Waterschap Vallei en Veluwe en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV is een toekomstbestendige waterzuivering.

In de Waterfabriek Wilp die in 2022 operationeel moet zijn, straks geen grote beluchtings- en bezinkbassins meer waaruit broeikasgassen en vervelende luchtjes kunnen ontsnappen, maar een compacte installatie waarin verschillende technieken worden toegepast. Regenwater, rioolwater en water afkomstig uit de industrie belanden er niet op één hoop, maar worden apart gefilterd. Zo wordt het regenwater met een natuurlijk helofytenfilter gezuiverd en worden geneesmiddelen, microplastics, PFAS en andere bronnen van microverontreiniging met onder andere nanofilters uit het rioolwater gehaald.

Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn. Zo kan het fosfaat uit urine en ontlasting van de bijna 20.000 inwoners en bedrijven uit de regio eindigen als groene meststof voor de landbouw. Het cellulose uit wc-papier kan een tweede leven krijgen in asfalt. De energie die nodig is voor het zuiveren van het water zal op het terrein zelf duurzaam worden opgewekt. Ook de natuur is gebaat bij de nieuwe waterzuivering. Doordat een deel van het gezuiverde rioolwater in de Twellose Beek terechtkomt, zal deze in de zomer niet kunnen droogvallen. De Waterfabriek Wilp kan zo het hoofd bieden aan toekomstige uitdagingen als water- en grondstoffenschaarste en klimaatverandering.