Klimaatadaptatie

In de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.

Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten en provincies handelingsperspectief te kunnen bieden.

Klimaatadaptatie

klimaatadaptatie_color.svg

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda van verschillende organisaties, ook op die van Koninklijke NLingenieurs.

Doel

Ons doel is het aanjagen van initiatieven rondom het thema klimaatadaptatie en meedoen in het maatschappelijk debat vanuit de ingenieurs:

 • “We staan aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van de Nederlandse steden”;
 • Er zijn ingenieuze tovenaars nodig om deze puzzel op te lossen.

 

Acties

 • Leidingnemen in proeftuin adaptatie topsector;
 • Meewerken aan DPRA;

 

Planning

 • April/mei: Aanpak van de proeftuin/stakeholders/geld
 • Juni: Bijeenkomst rondom de proeftuin ontwerpsessie/kennisontwikkeling/Hackaton
 • Oktober: Sessie: Hoe haak je in een project aan als klimaatadaptatie? Twee voorbeeldprojecten op verschillende niveaus.

 

Brancheambassadeurs en programmamanager

 • Alex Hekman - Sweco – Brancheambassadeur
 • Mathijs van Vliet – Movares - Brancheambassadeur
 • Arnold Wielinga – Royal HaskoningDHV – Brancheambassadeur
 • Edwin van der Strate – Tauw - Brancheambassadeur
 • Jetze Visser - Koninklijke NLingenieurs, Bureau de Bont – programmamanager

Informatie

Jetze Visser, bel 06-13969420 of mail jetze.visser@nlingenieurs.nl.

Jetze-Visser.jpg
Jetze Visser - Programmamanager

"jetze.visser@nlingenieurs.nl"

Alex-Hekman.jpg
Alex Hekman - Brancheambassadeur

"Hij zet zich graag in voor het grotere geheel, is erop gebrand om de onze branche meer positie en zichtbaarheid te geven in het debat rondom klimaatadaptatie."

Mathijs-van-Vliet.jpg
Mathijs van Vliet - Brancheambassadeur

"Nadat hij bij de Wageningen Universiteit is gepromoveerd op een onderzoek naar de link tussen kwalitatieve scenario’s (participatief) en kwantitatieve (modellen) in het waterbeheer."

Arnold-v2.png
Arnold Wielinga - Brancheambassadeur

"Arnold Wielinga is werkzaam bij Royal HaskoningDHV als adviseur Water en Klimaatadaptatie. In 2015 kwam hij tot de conclusie dat gedeeld eigenaarschap de sleutel is voor klimaatadaptatie. "Niemand kan Nederland namelijk zonder de hulp van anderen klimaatrobuust inrichten. Zonder ‘gedeeld eigenaarschap’ ontstaat, in mijn ogen, altijd een suboptimale inrichting tegen onnodig hoge kosten. Ook regionaal geldt het principe van ‘gedeeld eigenaarschap’. Water stoort zich bijvoorbeeld niet aan (bestuurlijke)grenzen en stroomt door gemeenten, waterschappen en provincies. Samenwerking tussen die overheden en bewoners, agrariërs en terreinbeheerders is, in mijn ogen, daarom noodzakelijk. Tenslotte speelt bij klimaatadaptatie ook de ‘multi-schalige-gelaagdheid’ een belangrijke rol. Van individuele gemeenten via werkeenheden, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincies, koepelorganisaties naar Rijk: iedereen ‘maakt beleid en vindt er iets van’. Ik kom uit de praktijk en zal in de functie van branche ambassadeur de praktijk via deze ‘multi-schalige-gelaagdheid’ koppelen aan onze landelijke doelen en afspraken. De centrale vraag bij elke samenwerking rond een (her)inrichting of ruimtelijke ontwikkeling is daarom: “Wat is voor ons op deze locatie een voldoende klimaatrobuuste inrichting? Voor de uitwerking van deze vraag zijn wat mij betreft drie kernwoorden belangrijk: Samenhang, Systeemdenken en de hele Samenleving. Als Brancheambassadeur Klimaatadaptatie zal ik de taken van de branche ambassadeur vanuit deze visie uitvoeren."

"