Arnold Wielinga van Royal HaskoningDHV nieuwe Brancheambassadeur Klimaatadaptatie Koninklijke NLingenieurs

Arnold Wielinga van Royal HaskoningDHV nieuwe Brancheambassadeur Klimaatadaptatie Koninklijke NLingenieurs

28 januari 2019

Ik ben Arnold Wielinga en werkzaam bij Royal HaskoningDHV als adviseur Water en Klimaatadaptatie. Woensdag 7 maart 2018 was ik spreker tijdens het rondetafelgesprek over klimaatadaptatie in de Tweede Kamer. Ik ben hiervoor gevraagd, omdat ik de afgelopen jaren bij gemeenten, waterschappen en provincies veel heb gewerkt aan samenwerkingsverbanden op het gebied van water en klimaatadaptatie. Daarin hebben we geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking. Dat vraagt van alle organisaties om een andere manier van denken en keuzes maken en dat gaat met vallen en opstaan. Een voorbeeld hiervan is de overgang van het normgericht denken naar risico-denken (de zogenaamde risico dialoog).

In 2015 kwam ik tot de conclusie dat gedeeld eigenaarschap de sleutel is voor klimaatadaptatie. Dat kwam door gesprekken over klimaatadaptatie voor de ‘Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving’, waarvoor ik het hoofdstuk ‘Water en Klimaatadaptatie’ schreef. Niemand kan Nederland namelijk zonder de hulp van anderen klimaatrobuust inrichten. Een gemeente kan bijvoorbeeld geen ‘straat van de toekomst’ realiseren zonder bewoners en ondernemers te betrekken. Dat komt omdat in de stad gemiddeld 2/3 van de ruimte in handen is van particulieren. Zonder ‘gedeeld eigenaarschap’ ontstaat, in mijn ogen, altijd een suboptimale inrichting tegen onnodig hoge kosten. Ook regionaal geldt het principe van ‘gedeeld eigenaarschap’. Water stoort zich bijvoorbeeld niet aan (bestuurlijke)grenzen en stroomt door gemeenten, waterschappen en provincies. Samenwerking tussen die overheden en bewoners, agrariërs en terreinbeheerders is, in mijn ogen, daarom noodzakelijk.

Tenslotte speelt bij klimaatadaptatie ook de ‘multi-schalige-gelaagdheid’ een belangrijke rol. Van individuele gemeenten via werkeenheden, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincies, koepelorganisaties naar Rijk: iedereen ‘maakt beleid en vindt er iets van’. Ik kom uit de praktijk en zal in de functie van branche ambassadeur de praktijk via deze ‘multi-schalige-gelaagdheid’ koppelen aan onze landelijke doelen en afspraken.

De centrale vraag bij elke samenwerking rond een (her)inrichting of ruimtelijke ontwikkeling is daarom: “Wat is voor ons op deze locatie een voldoende klimaatrobuuste inrichting? Voor de uitwerking van deze vraag zijn wat mij betreft drie kernwoorden belangrijk: Samenhang, Systeemdenken en de hele Samenleving. Als Brancheambassadeur Klimaatadaptatie zal ik de taken van de branche ambassadeur vanuit deze visie uitvoeren.