Als branchevereniging van al die slimme ingenieursbureaus leveren we graag onze bijdrage aan het dossier stikstof en PFAS. Hoe doen we dat?

Bouwcrisis

4 december 2019

Stikstof en PFAS zaten en zitten de bouwsector ernstig in de weg. Makkelijke oplossingen zijn niet voorhanden. Maar één ding is duidelijk: ingenieursbureaus zijn een deel van de oplossing. Onder meer omdat zij de kennis en kunde in huis hebben om te adviseren de mogelijkheden op dit moment binnen de bestaande regelgeving. En belangrijker nog, om te adviseren over welke duurzame oplossingen we moeten kiezen voor de langere termijn.

Als branchevereniging van al die slimme ingenieursbureaus willen we graag onze bijdrage leveren. Hoe doen we dat?

Koninklijke NLingenieurs is aangesloten bij ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Vanuit deze organisaties is een Taskforce Stikstof bezig om namens het bedrijfsleven de belangen te behartigen bij de overheid. Namens ons zit in deze Taskforce Eric van der Aa van Rho Adviseurs. De Taskforce heeft onder meer een tienpuntenplan opgesteld met voorstellen om Nederland van het slot te halen. Voor de overheid is de expertinbreng vanuit het bedrijfsleven in dit dossier een belangrijke input voor het beleid. Diverse voorstellen zijn overgenomen door de politiek en overheid.

In het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW praten we mee over de punten die de BV Nederland maakt, via onze voorzitter Carla Moonen die in het bestuur zit. Daarbij houdt zij voor ogen dat we als bedrijfsleven niet alleen roepen dat het beter moet, maar ook alternatieven aandragen en volop inzetten op een duurzame oplossing van het stikstofdossier. Tijdens de regiobijeenkomst Zuid bij Volantis in Venlo hebben we met diverse experts van leden van gedachten gewisseld over de stikstofproblematiek en afgesproken om een expertgroep Stikstof te vormen.

Gezamenlijk met bijna alle bouwgerelateerde branches hebben we mee gedaan aan advertenties in De Telegraaf en het FD op de dag van de bouwstaking op het Malieveld. Deze advertentie riep het kabinet op tot een urgente aanpak.

Bij de Bouwcampus doen leden van ons mee aan de versnellingstafel. Hier wordt gezocht naar praktische oplossingen om de bouw vlot te trekken.

We trekken op met andere branches in oplossingen voor het PFAS-dossier, zoals met de Vereniging van Waterbouwers en de bouwmaterialenbranche (NVTB). Leden van Koninklijke NLingenieurs nemen deel in het Expertisecentrum PFAS dat onder meer lokale overheden bijstaat. We hopen dat daar nu, met de tijdelijke verruiming van de norm, ruimte ontstaat voor bedrijven om weer aan de slag te gaan.

De komende tijd gaan we op deze voet door: we geven inhoudelijke input en zullen meepraten en meedenken over de maatregelen voor de langere termijn die nodig zijn om de stikstofdepositie structureel te verminderen.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat de belangrijkste keuzes om tot een oplossing te komen niet bij ons liggen. Wij kunnen als branche oplossingsrichtingen aandragen. Maar het oplossen van de problematiek zelf vraagt om een belangenafweging die de politiek moet maken. Het is niet aan Koninklijke NLingenieurs om te pleiten voor een kleinere veestapel of een lagere maximumsnelheid.

Wat we wel zelf kunnen doen is als brede bouwsector zelf extra vaart zetten achter verduurzaming. Dit is voor ons een belangrijk thema waar we als sector al veel langer over nadenken en waarvoor we binnen de vereniging onze community Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving voor hebben opgericht.

Onze directeur Jacolien Eijer schreef hierover dan ook in de Cobouw ‘laten we ons inzetten voor een 100% duurzame samenleving en 100% in balans vanaf nu als eerste en belangrijkste ontwerpprincipe hanteren’. Dat is waar wij als Koninklijke NLingenieurs voor gaan.

Vragen, opmerkingen, ideeën? Laat het vooral weten!
Neem contact op met arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl of 06-12808616.