afbeelding voor post: Interview met Henry Raben, directeur TAUW Nederland

Interview met Henry Raben, directeur TAUW Nederland

2 juli 2024

‘Beter groen in Nederland, dan grijs of zwart elders’

Sinds wanneer ben je directeur van TAUW?

Sinds vorig jaar april 2022 ben ik directeur van TAUW Nederland.

Zou je je even kort kunnen voorstellen?

Mijn naam is Henry Raben. Ik werk sinds 1992 voor TAUW en heb door de jaren heen allerlei functies vervuld. Deze ervaring heeft mij brede kennis en een groot netwerk opgeleverd, zowel in de publieke als de private markt. Hierdoor kan ik mijn huidige functie als directeur van TAUW Nederland waardevol invullen.

Ik sport graag en ben daarnaast een fervent hengelsportliefhebber en voorzitter van de door mijzelf opgerichte hengelsportvereniging in Duiven. Het vissen brengt me tot rust, maar ik houd ook van de competitie tijdens viswedstrijden.

Hoe kunnen advies- en ingenieursbureaus de industrie helpen om te verduurzamen?

Advies- en ingenieursbureaus zoals TAUW kunnen de industrie op diverse manieren ontzorgen bij hun duurzame ontwikkeling. Dit begint met het beoordelen van de levenscyclus van een industriële locatie, waarbij verschillende fases verschillende benaderingen vereisen. Bij nieuwbouw biedt dit mogelijkheden om ver te gaan in duurzaamheid, soms zelfs 'beyond compliance', wat past binnen de hedendaagse ESG-criteria (Environmental, Social and Governance).

Voor bestaande locaties ligt de uitdaging vaak bij het updaten en vervangen van verouderde middelen zoals installaties, (ondergrondse) infrastructuur en gebouwen. Advies-en ingenieursbureaus ondersteunen industriële bedrijven met advies, kennis en expertise over emissiereductie, ‘license to operate’, inzet van waterstof en het gebruik van nieuwe koolstofbronnen en met slim hergebruik van (afval)stoffen bedrijfsprocessen circulair en efficiënter te maken.

Wat voor antwoord zou u mensen geven, die zeggen ‘de industrie moet stoppen met het vervuilen van ons milieu’?

De industrie speelt een belangrijk rol in Nederland en draagt bij aan onze welvaart. Veel van onze basisproducten en voedsel komen uit de industrie.

Het is belangrijk om samen te zoeken naar duurzame oplossingen. Simpelweg de industrie verplaatsen naar andere landen is geen oplossing. Het is beter om hier in Nederland duurzame stappen te zetten, dan elders lagere standaarden te handhaven. Beter groen in Nederland, dan grijs of zwart elders. Een intrinsieke motivatie binnen de industrie om emissies te reduceren en een visie en investeringsplan te hebben gericht op ‘beyond compliance’ en duurzame ontwikkeling is daarbij cruciaal. De overheid moet hierin ook een faciliterende rol spelen en niet onnodig vertragend werken, vooral niet bij vergunningen en handhaving.

Wat voor stappen zijn er in de industrie al gezet om te verduurzamen?

De huidige vergunningen vereisen al dat de 'beste beschikbare technieken' worden toegepast. Dit betekent dat industrieën steeds strenger worden beoordeeld op duurzaamheid. Naast de publieke opinie, de Europese Unie met de Green Deal-ambities, speelt ook de druk van investeerders een rol, die duurzaamheid eisen volgens strikte ESG-normen.

We zien toenemende trends zoals elektrificatie, waterstofgebruik en biofuels. Deze veranderingen worden deels afgedwongen door wet- en regelgeving, maar ook door de wens van bedrijven zelf om duurzamer en dus waardevol te opereren. Ook zien we bij bestaande bedrijven, voor wie verduurzaming lastiger is vanwege verouderde infrastructuur, steeds meer bereidheid en motivatie om te investeren in verbetering.

Heeft onze branche daar ook een rol in gespeeld?

Ja, advies- en ingenieursbureaus hebben een belangrijke rol gespeeld in deze transitie. We zitten steeds vaker aan tafel met de directies van bedrijven om mee te denken over toekomstige ontwikkelingen.

We helpen bedrijven anticiperen op toekomstige uitdagingen om te voorkomen dat ze voor onverwachte kosten of problemen komen te staan. Advies- en ingenieursbureaus bieden inzicht in de technische implicaties van nieuwe regelgeving en technieken, en adviseren hoe verbeteringen effectief kunnen worden geïmplementeerd.

Bij TAUW gaan we in gesprek bij bedrijven over dillema’s die er spelen en gebruiken hiervoor onze speciaal ontwikkelde Moreel Kompas als hulpmiddel.

Wat zijn de belangrijkste opgaven, waar we ons als maatschappij op moeten focussen?

Er zijn verschillende belangrijke opgaven die aandacht vragen:

Energietransitie: De overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals waterstof en biofuels, zowel in de publieke als de private sectoren. Verder speelt natuurlijk de elektrificatie en de warmte transitie.  Dit vraagt om nieuwe infrastructuur zoals windmolens en ondergrondse kabels.

Waterkwaliteit: De achteruitgang van de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) door droogte en chemische vervuiling is een sluipmoordenaar. Nieuwe drinkwatervoorzieningen en methoden voor waterzuivering zijn noodzakelijk. Samenwerkingen met drinkwaterbedrijven zijn hierbij cruciaal.

Duurzame industrie: Het ontwikkelen van een schone industrie is essentieel voor het behoud van innovatie en kennis in Nederland, dat zelfs als exportproduct kan dienen. Voorbeelden hiervan zijn waterstoffabrieken en recyclingsfabrieken, zoals die op de Maasvlakte en in de Eemshaven in ontwikkeling zijn.

Hoe kan onze branche helpen om te versnellen bij het beantwoorden van de maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofproblemen, woonopgave, enz.?

Advies- en ingenieursbureaus vertalen beleid naar technische oplossingen. Combineren regionale kennis met stakeholder- en projectmanagement. En worden procedurele barrières verminderd en vertraging aan het einde van projecten voorkomen.

Steden staan namelijk niet stil. De energietransitie, een klimaat adaptieve inrichting, de druk op de woningmarkt en mobiliteitsopgaven leggen flinke claims op de schaarse ruimte in stedelijke gebieden. Advies- en ingenieursbureaus zijn van grote invloed om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen door meer groen mee te nemen in ontwerpen en ideeën om CO2-uitstoot te verminderen in te brengen.

Hoe om te gaan met droogte, wateroverlast door hevige buien en hitte zijn belangrijke opgaven voor advies- en ingenieursbureaus, waarbij de oplossing van stedelijke problemen niet zelden in het landelijk gebied liggen.

Bij TAUW geloven we dat innovatie niet alleen op technisch gebied moet plaatsvinden, maar ook in procesmanagement. Door bijvoorbeeld duidelijke risicosessies en stakeholdermaps te maken, kunnen we problemen vooraf identificeren en aanpakken. Verder verrichten wij metingen in de bodem, lucht, water en afval, waardoor in de praktijk daadwerkelijk wordt bepaald of reductiedoelstellingen gehaald worden.

Daarnaast kunnen we omgevingsdiensten ondersteunen die kampen met capaciteitsproblemen en een gebrek aan kennis. TAUW kan haar expertise al vroeg in het proces inzetten, wat uiteindelijk tijd en kosten bespaart.

Tenslotte kunnen wij vanuit NL- ingenieurs samen met brancheorganisaties zoals VNCI en Deltalinqs impact maken op de verduurzaming van de Industrie.

Op welke thema's zouden wij als branche (nog meer) kunnen samenwerken?

Onze branche werkt al goed samen op terreinen zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling.  Ook voor de industriële markt werken wij steeds meer samen met nationale – en internationale partijen om de duurzame ontwikkeling van de industrie mogelijk te maken. Deze samenwerking moet verder gestimuleerd worden, vooral in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Door gezamenlijk op te treden, kunnen we grote opgaven beter en efficiënter aanpakken. Samenwerking zorgt ervoor dat we elkaars krachten benutten en elkaar ondersteunen op cruciale punten.

Heb je een oproep voor de branche?

We moeten een balans vinden tussen trots op het eigen bureau en de voordelen van samenwerking als branche. Door samen te werken, kunnen we sterker staan en meer invloed uitoefenen op beleidsvorming bij ministeries en overheden en impact maken bij de Industrie. Het is belangrijk dat we als branche onze krachten bundelen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Welke boodschap zou je de politiek mee willen geven?

Mijn boodschap aan de politiek is om de grote maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie, waterkwaliteit en kwantiteit en klimaat hoog op de agenda te zetten en te blijven investeren in een groene en circulaire economie. Dat zowel overheid als bedrijven inzetten op het verminderen van de footprint en vergroten van de handprint via de projecten van advies- en ingenieursbureaus.

Het is belangrijk dat er ambitieuze doelstellingen worden gesteld en dat er beleid en regelgeving wordt ontwikkeld om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast is het essentieel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen.

×

Aanmelden nieuwsbrief