afbeelding voor post: Klimaatadaptatie stresstest 2.0: de kracht ligt in de risicodialoog en niet in de stresstest 

Klimaatadaptatie stresstest 2.0: de kracht ligt in de risicodialoog en niet in de stresstest 

2 maart 2023

Op initiatief van de brancheambassadeurs Klimaatadaptatie en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben we op 8 februari een gesprek gehad over de ‘tweede ronde’ stresstesten. Met vertegenwoordigers van 8 bureaus en Pieter den Besten en Gert Dekker van het DPRA wisselden we ervaringen uit over de voortgang van Klimaatadaptatie en de rol die een nieuwe ronde stresstesten daarin kan vervullen. De conclusie was dat nadruk leggen op aanscherping en verdieping van de stresstesten en dialoog op hitte en droogte de komende jaren de meeste aandacht vragen. 

In de bijeenkomst heeft Pieter den Besten allereerst een toelichting gegeven op de resultaten van de ‘beleidstafel wateroverlast en hoogwater’. Hierin is een quick scan analyse gedaan van de stresstesten. De conclusie daaruit is dat er de afgelopen jaren een enorme slag is gemaakt. Ook hebben de stresstesten bij de meeste gemeenten bijgedragen aan bewustwording en krijgen hitte en wateroverlast nu veel meer aandacht. Er is echter nog veel diversiteit in aanpak en niet alle thema’s worden meegenomen. Daarnaast blijkt, mede door de situatie in Limburg, dat een bovenregionale stresstest mist.  

In de discussie die daarna volgde bleek dat de 6-jaarlijkse cyclus voor iedere partij er anders uitziet. Er is daarmee ook niet 1 jaar waarop alle partijen tegelijk een nieuwe stresstest uitvoeren. Daarbij is er ook de zorg dat dit leidt tot een enorme piek in uitvragen van stresstesten. Terwijl het spreiden in de tijd ook voor de aanwezige bureaus als beter wordt ervaren.  

Hierbij werd aangegeven dat het ‘op niveau’ brengen van de thema’s hitte en droogte als een belangrijkere stap wordt gezien dan het nu opnieuw uitvoeren van een nieuwe stresstest voor wateroverlast. Temeer omdat juist de thema’s hitte en droogte nog relatief nieuw zijn en vooral de impact van hitte (oversterfte van 300 tot 700 mensen tijdens hittegolven van afgelopen jaren) groot is. Ook is het handelingsperspectief op die thema’s nog beperkt. Kortom, investeer de komende tijd in thema’s en dialogen over hitte en droogte en geef de werkregio’s en gemeenten daarin de ruimte om zélf te besluiten waarin ze willen actualiseren en verdiepen! 

Ook werd naar aanleiding van de ‘Limburg bui’ meer aandacht gevraagd voor extreme hitte zoals afgelopen jaar in Portland. Omgaan met een dergelijke ‘code rood’ situatie en adequate crisisbeheersing daarvoor is nog niet voorhanden terwijl de kans op een dergelijke situatie steeds realistischer wordt. 

Daarnaast is gesproken over hoe nu met de bovenregionale stresstest moet worden omgegaan en waarom deze niet worden uitgevoerd. Het onderscheid in stresstesten op verschillende schaalniveaus werd onderkend en ook als belangrijk aangemerkt. Er was echter wel de zorg dat een bovenregionale stresstest niet moet leiden tot omvangrijke en complexe hydrologische berekeningen. De mening werd gedeeld dat het doel is om de kwetsbaarheid en interactie tussen de gebouwde omgeving en het watersysteem aan te geven. Daarom is het advies om aan de hand van ‘narratieven’ in gesprek te gaan over bovenregionale extreme buien. Het gaat immers om het gesprek over de impact en hoe je met de beschreven kwetsbaarheid (narratief) wilt en kunt omgaan. 

Kortom, een interessante middag voor zowel DPRA als de aanwezige bureaus! Er is afgesproken om deze overleggen over een actueel thema halfjaarlijks te organiseren. 

Edwin van der Strate 

Lees meer over Klimaatadaptatie>>

×

Aanmelden nieuwsbrief