afbeelding voor post: Klimaatstresstest 2.0: van technische exercitie naar concreet handelingsperspectief

Klimaatstresstest 2.0: van technische exercitie naar concreet handelingsperspectief

5 mei 2023

Gaan we voor de stresstest 2.0 opnieuw alleen een technische exercitie uitvoeren om de knelpunten en opgaven vanuit een veranderend klimaat in beeld te brengen? Of is er meer nodig om klimaatadaptatie naar de uitvoering te brengen? Op veel plaatsen heeft nauwelijks een serieus gesprek over de resultaten van de stresstest 1.0 plaatsgevonden. We hebben het nog niet gehad over hoe we omgaan met de knelpunten en opgaven voortkomend uit de stresstest 1.0 (de zogenaamde risicodialoog). De oorzaak hiervan is volgens mij dat de resultaten van de stresstest 1.0 vooral begrijpelijk zijn voor technische (water)specialisten. Daardoor bieden ze weinig urgentie en handelingsperspectief voor de rest van het ruimtelijke domein. Laat staan het sociale domein. 

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het ook belangrijk dat we bij de stresstest 2.0 nadenken hoe we uitgangspunten kunnen standaardiseren. Standaardisatie stelt ons in staat de uitkomsten van de stresstesten te monitoren, onderling beter te vergelijken en beter van elkaar te leren. Ook kunnen we in de stresstest 2.0 nieuwe kennis en inzichten implementeren. Bijvoorbeeld door de brief ‘Water en Bodem sturend, de Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve omgeving en de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI mee te nemen. 

Maar als we echt stappen willen zetten, moeten we vooruitdenken. Specifiek moeten we nadenken over hoe we de resultaten van de stresstest 2.0 presenteren aan onze collega’s van het ruimtelijk en sociaal domein. Zodat ook zij invulling kunnen geven aan klimaatadaptatie. Hoe creëren we handelingsperspectief voor hen?  

In mijn ogen begint dit met het in beeld brengen van de daadwerkelijke impact van klimaatverandering. Dat moeten we doen op een wijze die ook voor niet technische (water)specialisten te begrijpen is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de technisch inhoudelijke resultaten van de stresstest 2.0 te vertalen naar de kosten van klimaatverandering. Kosten zeggen nu eenmaal meer dan een waterdiepte van X centimeter bij een bui die eens in de 100 jaar voorkomt. 

Als we deze kosten ruimtelijk in beeld brengen, kunnen we deze kosten koppelen. Bijvoorbeeld aan de ontwikkellocaties voor de grote ruimtelijke transities waar we de komende jaren voor staan: de woningbouwopgave, de energie-/warmtetransitie of de mobiliteitstransitie. Als voor deze ontwikkelgebieden (in orde grootte) de jaarlijkse kosten van klimaatverandering bekend zijn, kunnen we vervolgens ook in beeld brengen welke maatregelen we moeten nemen om deze kosten te voorkomen. 

Het inzichtelijk maken van de kosten van klimaatverandering geeft ons de mogelijkheid voor alle grote ruimtelijke (her)ontwikkelingen een ‘businesscase klimaatadaptatie’ uit te werken. Op basis daarvan kunnen we het juiste gesprek voeren. Dit gesprek gaat dan over wat we waarom wel en niet accepteren in een veranderend klimaat. Ook kunnen we bespreken welke maatregelen door wie genomen (moeten) worden. 

Alleen als we dit gesprek met alle betrokkenen serieus kunnen voeren, zijn we in staat om de eerdergenoemde brieven lokaal, ruimtelijk en kwantitatief door te vertalen. Pas dan kunnen we met het hele ruimtelijke en sociale domein integraal werken aan de ‘gezonde stad van de toekomst’. 

Teruggrijpend op onze gezamenlijke publicatie Veranderen vraagt lef vraag ik mijn collega’s in de ingenieursbranche lef te tonen. Door onze traditioneel technische analyses net zo goed te blijven doen als voorheen EN vooral goed na te denken over hoe we de resultaten presenteren. Zo kunnen onze opdrachtgevers beter ‘het gesprek’ aan gaan met hun stakeholders. Ook zetten we zo samen een (nog) effectievere stap richting een duurzame en gezonde leefomgeving. Met als resultaat dat we bij de vele ruimtelijke transities die op ons afkomen: 

  1. Kiezen voor duurzaamheid en gezondheid; 
  2. Discipline overstijgend samenwerken; 
  3. En ruimte voor vernieuwing maken. 

Ik hoop dat het bijgaande figuur inspiratie geeft voor dit goede gesprek (de risicodialoog) en ik denk graag met jullie mee! 

 

Arnold Wielinga, brancheambassadeur klimaatadaptatie NLingenieurs en leading professional klimaatadaptatie & strategisch adviseur water en Klimaatadaptatie bij Royal HaskoningDHV. 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief