afbeelding voor post: Kwaliteitsmerk voor Topingenieurs – Chartered Engineers

Kwaliteitsmerk voor Topingenieurs – Chartered Engineers

4 maart 2022

Betrouwbaar ingenieurswerk begint met vakmanschap van de ingenieurs. Daarvoor zijn goede opleidingen onontbeerlijk. Op sommige werkterreinen, zoals brandveiligheid en constructieve veiligheid, kan het noodzakelijk zijn om aantoonbaar extra opleiding en voldoende ervaring te hebben en dit gedurende de loopbaan bij te houden in een vakregister. Ook om andere redenen kan een ingenieur ervoor kiezen zich te onderscheiden door zijn of haar vakmanschap te laten toetsen en registreren. Koninklijke Nlingenieurs is daarom pleitbezorger van (vak)registers zoals het constructeursregister of de Chartered Engineers. Zij zal zelf geen register ontwikkelen, maar KIVI is hier wel mee bezig en werkt hiervoor ook samen met het constructeursregister. Eelco Schrik van lidbedrijf Mott MacDonald en voorzitter van KIVI-afdeling Chartered Engineering vertelt ons meer.

 

Wat houdt Chartered Engineer in?
Chartered en Incorporated Engineering is een Kwaliteitsmerk voor Topingenieurs volgens internationale standaard. Chartered Engineering is door KIVI in 2018 in Nederland gelanceerd na enkele voorafgaande pilots. Het is nauw verwant aan de Britse standaard voor Chartered Engineering die internationaal ook wel wordt gezien als dé standaard. Ingenieurs worden getoetst op de competenties Kennis, Kunde, Leiderschap, Communicatie en Inzet. Na hun initiële registratie als Chartered of Incorporated Engineer worden ingenieurs via het register iedere twee jaar geacht deze competenties aantoonbaar op peil te hebben gehouden of te hebben verbeterd. Dat kan door bijvoorbeeld werkervaring, het begeleiden van studenten of jongere collega’s, het geven van een presentatie, het schrijven van een artikel, het volgen van een cursus of het bijwonen van een congres. Hiermee garandeert de standaard dat de ingenieur niet alleen op een bepaald moment aantoont dat hij of zij een topingenieur ís, maar dat gedurende zijn of haar loopbaan ook blíjft.

Waarom is zo’n register nodig?
Als ingenieur moet je wel degelijk iets doen voor een registratie, maar het biedt ook veel mogelijkheden om er de vruchten van te plukken. Een registratie als Chartered of Incorporated Engineer maakt bijvoorbeeld dat je bij internationaal werk een sterkere positie hebt als ingenieur of als ingenieursbedrijf. Het kan zelfs doorslaggevend zijn voor het wel of niet verwerven van een opdracht. Op termijn kan dat ook gaan gelden voor nationaal werk, maar in Nederland moet deze kwaliteitsstandaard nog gevestigd raken.

Wat is jouw rol?
Ik ben sinds de oprichting in 2020 voorzitter van KIVI-afdeling Chartered Engineering. Met mijn medebestuursleden, ondersteund door het KIVI-bureau, ben ik aanhoudend actief om Chartered Engineering in Nederland als een goede kwaliteitsstandaard voor ingenieurs neer te zetten. Wij hopen hiermee te bereiken dat ingenieurs het herkennen als een kwalitatief hoogwaardig register dat voor iedere ingenieur, zowel WO (Chartered Engineer) als HBO (Incorporated Engineer) toegankelijk is en tegelijk meerwaarde biedt aan werknemers én werkgevers.

Wat doen jullie als bestuur?
Het bestuur organiseert praktische zaken zoals het verder helpen van kandidaten in het proces en het organiseren van een opleiding voor mentoren. Daarnaast ontwikkelen we een lange(re) termijn plan en zoeken we de samenwerking op met bedrijven, kennisinstellingen en buitenlandse registers. Het constructeursregister en de Engelse Engineering Council helpen ons hierbij. Die hulp is van harte welkom, want deze partners hebben al eerder een register opgezet met alle uitdagingen die daar bij horen. Andersom helpen wij het constructeursregister bij het verbeteren van hun eigen standaard. Zo wordt door KIVI dus gewerkt aan de zichtbaarheid, herkenbaarheid, kwaliteit en professionalisering van Chartered en Incorporated Engineering in Nederland.

Wat is de verbinding tussen KIVI en Koninklijke NLingenieurs op dit vlak?
KIVI en Koninklijke NLingenieurs hebben hetzelfde voor ogen: individuele ingenieurs
de mogelijkheid bieden om te laten zien dat zij topingenieurs zijn door bij KIVI Chartered of Incorporated Engineer te worden net zoals Registerontwerpers en Registerconstructeurs bij het Constructeursregister. Lidbedrijven van Koninklijke NLingenieurs kunnen als bedrijf laten zien met topingenieurs te werken door hun medewerkers te stimuleren Chartered of Incorporated Engineer te worden of actief te werven onder Chartered en Incorporated Engineers.

Hoe gaan ingenieursbureaus ermee om?
Royal Haskoning DHV heeft samen met KIVI de eerste pilots voor Chartered Engineering in Nederland gedaan. Zij zien duidelijk het belang van een dergelijke kwaliteitsstandaard voor de sector. Ook bij andere ingenieursbureaus en opdrachtgevers komt dit op gang. De geluiden zijn overal positief, maar het is nog geen gemeengoed. KIVI komt uiteraard graag in gesprek met bedrijfsleden van Koninklijke NLingenieurs om te verkennen hoe KIVI hun werknemers op weg kan helpen naar hun registratie als Chartered of Incorporated Engineer, waarmee bedrijfsleden zich ook kunnen profileren als ‘bedrijf van en voor topingenieurs’.

Meer informatie
Meer weten? Lees dit bondige artikel uit De Ingenieur:
Kwaliteitsmerk voor topingenieurs | De Ingenieur, stuur een e-mail naar chartered@kivi.nl, bezoek www.charteredengineer.nl of de LinkedIn-groep: KIVI Chartered and Incorporated Engineering | Groups | LinkedIn. Je kunt ook direct contact opnemen met Eelco Schrik eelco.schrik@mottmac.com.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief