afbeelding voor post: Koninklijke NLingenieurs ondertekent Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur

Koninklijke NLingenieurs ondertekent Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur

17 mei 2024

Alliander, Enexis, Gasunie, KPN en TenneT zetten hun terreinen en gebouwen in voor het versterken van de natuur en de biodiversiteit. Denk aan hoogspanningsstations en transformatorhuisjes. Dat is het resultaat van het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur dat deze partijen ondertekenen samen met MVO Nederland, Naturalis, de Vlinderstichting, Koninklijke NLingenieurs en de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening. De ondertekenaars willen natuurinclusief werken de standaard maken in ontwerp en uitvoering van projecten.

--

Gezamenlijk bezitten de infrabeheerders een grote hoeveelheid landnatuur in Nederland. Veel van deze gebieden zijn met elkaar verbonden, wat het leefgebied voor dieren en insecten vergroot. Ondertekenaars spreken af om natuurinclusief te gaan werken. Zo maken de bedrijven binnen drie jaar ecologisch beheer tot de nieuwe norm.  Ook integreren ze positieve impact op natuur in visie en beleid. En nemen ze ecologische inrichting en natuurinclusief bouwen, ontwerpen en uitvoeren op in aanbestedingen en projecten. De ondertekening van dit akkoord is een initiatief van het Collectief Natuurinclusief.

“Een belangrijk doel van het sectorakkoord is bovendien dat het de onderlinge banden versterkt. Dit is een belangrijke voedingsbodem om samen kansen te creëren, elkaar te inspireren en kennis te delen. Net als in de natuur, waar verbinding zorgt voor collectieve groei”, zegt Eveline Buter, domeinleider infrastructuur van het Collectief Natuurinclusief en directeur Witteveen+Bos.

Natuurinclusief in het landschap

Concreet zie je de investeringen van Alliander, Enexis, Gasunie, KPN en TenneT in natuurinclusief werken de komende jaren terug in bijvoorbeeld kruidendaken op glasvezelhuisjes of natuurgebieden onder elektriciteitsmasten.

“Voor de energietransitie benutten we natuurlijke bronnen voor de opwek van groene stroom. Omdat de grond die we als infrabeheerders gezamenlijk beheren een netwerk vormt heeft het een grote impact op de natuur. De komende jaren investeert TenneT ruim 60 miljard euro in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Met dit akkoord laten we als sector zien dat we daarbij de natuur, bewoners en omgeving niet uit het oog verliezen”, zegt Marjolein de Gorter-Manhoudt, directeur Large Projects NL van TenneT.

“Natuurinclusief werken op zo’n enorm areaal is goed nieuws voor de biodiversiteit. Daarnaast heeft het praktische voordelen: bedrijven vragen bijvoorbeeld eenvoudiger vergunningen aan, houden meer water vast en verlagen hittestress. Zo ontstaat een veiliger werkomgeving en draagt natuur bij aan het oplossen van allerlei problemen., zegt Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting.

“Het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur markeert een keerpunt in het bedrijfsleven. De infrabeheerders erkennen nu namelijk niet alleen de noodzaak van natuurinclusief werken, maar nemen ook actief het voortouw in de realisatie ervan”, zegt Fenna Cerutti van MVO Nederland. “Hoewel het akkoord een mooie stap is, roepen we ook gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk op zich bij dit initiatief aan te sluiten. De overheid is cruciaal om crises zoals ruimtegebrek en de stikstofproblematiek effectief aan te pakken. MVO Nederland komt dan ook graag in contact met partijen die zich willen aansluiten bij de ambities van deze infrabeheerders.”

Meer informatie

Het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur is mede tot stand gekomen dankzij samenwerking in Groene Netten. Dit is een coalitie waarin MVO Nederland infrabeheerders samenbrengt om te werken aan duurzame economie. Het volledige akkoord is hier te vinden.

Over Collectief Natuurinclusief

In Collectief Natuurinclusief werken we met groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, jongeren en overheden aan de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te maken. In deze transitie, waar alle initiatieven ongelofelijk belangrijk zijn, maar vaak versnipperd blijven, biedt het collectief een krachtige en samenhangende benadering. Het verenigt niet alleen de samenleving, overheden en grote sectoren, maar ook diverse belanghebbenden die zich inzetten voor een gedeelde visie: een natuurinclusieve samenleving in 2050. Het biedt een platform waarop ideeën worden uitgewisseld, expertise wordt gedeeld en gezamenlijke doelstellingen worden geformuleerd.

×

Aanmelden nieuwsbrief