Koninklijke NLingenieurs roept Provinciebesturen op met Agenda Provincie: neem de regie, de toekomst is nu!

22 april 2019

Onze samenleving staat voor complexe en grote transities op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en duurzaamheid. In Nederland spelen de provincies hierin een belangrijke rol. De provincie is regisseur van de regio en levert een belangrijke bijdrage aan maatregelen die de gemeentegrens overstijgen. 

Wij vragen de nieuwe provinciebesturen de komende jaren vol op onderstaande thema’s in te zetten. Daarbij is een cruciale rol gelegen in de regie. Nederland is in toenemende mate versnipperd. Partijpolitiek in de gemeenten, provincies en in Den Haag is meer gefragmenteerd dan we gewend waren. De burger mondiger dan voorheen. Veel ontwikkelingen, zeker in het ruimtelijke domein vragen echter om een langetermijnaanpak. Om vooruitkijken, knopen doorhakken en het bieden van zekerheid aan het bedrijfsleven dat het werk moet uitvoeren. Daarom vragen wij: provinciebestuur neem de regie, de toekomst is nu! 

 

Energietransitie

De transitie naar een andere, schonere energiehuishouding gaat veel vragen van burgers, bedrijven en bestuurders. Dat gaat voor een groot deel over waar we in ons land wonen, werken en hoe we het landschap inrichten. Daarom vraagt de energietransitie ook een transitie in de manier waarop overheden, burgers, bedrijven en organisaties met elkaar samenwerken. Op lokaal niveau gebeurt er al veel, maar moet er nog veel meer gebeuren. Veel gemeenten ontbreekt het daarvoor aan schaalgrootte en overzicht. 

  • Neem als provincie de leiding in de regionale energiestrategieën en benut regionale en lokale sterktes

 

Mobiliteit en bereikbaarheid

Onze mobiliteitsvraag verandert. Tegelijkertijd verschijnen er nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Ook willen we als samenleving CO2 reduceren en een gezonde leefomgeving met minder fijnstof. Dit levert op ruimtelijk gebied enorme uitdagingen op, met in iedere provincie een eigen dynamiek.

  • Ontwikkel een integrale duurzame visie op mobiliteit in de provincie met aandacht voor duurzaam openbaar vervoer, flexibele mobiliteitssystemen zoals deelconcepten, hubs voor goederenvervoer en snelfietsroutes

 

Circulaire economie

Op het gebied van de circulaire economie valt er nog veel te winnen, zoals het verlagen van de hoeveelheid afval en het verhogen van hergebruik- en recycling van materialen. De provincie kan hier een belangrijke rol spelen. Door circulariteit te stimuleren via haar regionale economische beleid, door zelf circulair in te kopen en door via fondsen in te zetten op innovatie op dit gebied.  

  • Maak circulair de standaard bij inkoop
  • Geef circulariteit een centrale plek in regionale en sectorale strategieën op het gebied van bouwen, mobiliteit en ruimtelijke ordening
  • Stimuleer circulariteit via regionale innovatie- en investeringsfondsen

 

Duurzame woningbouw

In 2030 zijn er naar verwachting 900.000 huishoudens meer dan nu. Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 85.000 nieuwe (klimaatneutrale) woningen gebouwd moeten worden om verschillende groepen aan een passende woning te helpen. De huidige woningproductie loopt echter achter en de woningvoorraad sluit niet altijd aan bij de vraag. Ook valt er hier veel te winnen op het gebied van duurzame energie en het veranderende klimaat.  

  • Geef in de Omgevingsvisie aan dat woningbouw een provinciaal belang is en deel uitmaakt van een integrale visie op de fysieke leefomgeving
  • Geef bij planontwikkeling ruim aandacht voor het veranderende klimaat (klimaatadaptatie), circulariteit en duurzame energieoplossingen

 

Beter aanbesteden

Provincies doen jaarlijks aanbestedingen voor vele miljarden euro’s. Helaas blijven er nog mogelijkheden in de markt onbenut. Zo is er geregeld weinig aandacht voor innovatie en voor het stimuleren van duurzaamheid. Ook worden risico’s te vaak eenzijdig bij de opdrachtnemer gelegd. Gezien de aard van veel ingenieurswerk -complexe en grote opdrachten- betekent dit onevenredig hoge risico’s die zij moeten dragen. Die onevenredige risico’s zijn slecht voor de markt en daarmee uiteindelijk voor opdrachtgever en -nemer.  

  • Zet -in overleg met de branche- in op innovatie en duurzaamheid bij aanbestedingen
  • Zorg voor een redelijke risicoverdeling
  • Limiteer de tenderkosten door goed na te denken wat bij ondernemers wordt uitgevraagd voor een aanbesteding

Kortom, Koninklijke NLingenieurs vraagt onze provinciebesturen: neem de regie, de toekomst is nu!