Vraag naar nieuwe mensen wordt elke dag urgenter

28 augustus 2018

De stevige productiegroei in de bouwketen zet onverminderd door. In vergelijking met 2014 is de orderportefeuille met 60% gestegen. De omzet is weer rond het topniveau van 2008. In alle schakels van de bouwketen is er sprake van productie- en banengroei. De werkvoorraad is met meer dan een maand gestegen, tot 8,5 maand. Kortom, ook in het eerste halfjaar van 2018 zet de hoogconjunctuur door. Echter, ook het tekort aan medewerkers neemt verder toe.

De bouwketen verwacht een verdere omzetgroei en voor het 9e halfjaar op rij wordt ook een groei van het personeelsbestand verwacht. Hoewel de omzet weer rond het niveau van 2008 ligt, blijft het aantal medewerkers in vaste dienst achter op het niveau van 2008. Het aantal vacatures is wel vergelijkbaar, met 53 vacatures per 1000 banen.

De grote uitdaging voor bedrijven in de bouwkolom blijft de zoektocht naar nieuwe medewerkers. De vraag wordt elke dag urgenter. Het verder aantrekken van de markt leidt tot een groeiend tekort aan werknemers. Om aan de toenemende vraag te voldoen, is de instroom van leerlingen vanuit de bouw- en techniekopleidingen onvoldoende. In toenemende mate doen bedrijven daarom een beroep op zij-instromers en statushouders.

Bouwagenda: sector is aan zet

Volgens de Bouwagenda moet de sector investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur, flexibele en vraaggestuurde opleidingen en voortdurende aandacht voor kennis- en competentieontwikkeling. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden een Human Capital Agenda voor de Bouw opstellen waarin de toekomstige opgaven samen opgepakt worden.

Stand van de conjunctuur per schakel in de bouwketen

  • Architectenbureaus – De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten voor architectenbureaus ligt in mei op 5,4 maanden, een stijging van 0,8 maand. Het aandeel van architectenbureaus dat uitgaat van een omzetdaling is gedaald, terwijl het aandeel dat een omzettoename verwacht is toegenomen. Per saldo  verwachten de architectenbureaus een toename van de omzet. Wel zijn architecten iets terughoudender met  het aannemen van nieuw personeel. Waar een halfjaar geleden bijna vier op de tien ondervraagden verwachtte personeel aan te nemen, ligt dit nu op een kwart. Deze terughoudendheid is deels toe te schrijven aan het tekort aan gekwalificeerde medewerkers.
  • Ingenieursbureaus – Bij de ingenieursbureaus steeg de orderportefeuille ten opzichte van de vorige meting met 0,2 maand tot 5,4 maanden. De verwachtingen voor de omzet zijn zeer positief, waarbij per saldo ruim vijf op de tien bureaus een toename verwacht. Ook verwacht per saldo ruim een derde  van de bureaus meer personeel aan te trekken.
  • Bouwbedrijven – De werkvoorraad ligt met 9,8 maanden werk een halve maand hoger dan een half jaar geleden. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht een toename van de omzet, terwijl ongeveer een op de twintig bedrijven een afname verwacht. Het saldo van de verwachtingen voor de omzet ligt hiermee ten opzichte van de vorige meting 11 procentpunt hoger. Ook het aantal bouwbedrijven dat verwacht meer personeel aan te trekken, neemt toe. Ruim vier op de vijf bedrijven gaat voor de komende periode  uit van verbetering van het prijsniveau.
  • Installatiebedrijven – De werkvoorraad bij installateurs is met twee maanden toegenomen ten opzichte van de vorige meting en is uitgekomen op 8,3 maanden. Ondernemers in de installatiebranche waren eind 2017 al positief over de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling, maar het sentiment is opnieuw sterk verbeterd. Per saldo verwacht bijna 55% van de bedrijven meer personeel aan te trekken, bijna drie op de vijf ondernemers verwacht een hogere omzet. Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat.

 

De Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland.

De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar. Bekijk hier het volledige rapport.