Het college is als ledenservice in het leven geroepen voor situaties waarin een persoon (hierna betrokkene) verbonden aan een lid van Koninklijke NLingenieurs wordt geconfronteerd met omstandigheden waarbij de behoefte ontstaat voor een overleg met een onafhankelijke en deskundige beroepsgenoot.

Denk daarbij aan situaties met dreiging van een gerechtelijke procedure, negatieve publiciteit of een situatie waarbij sprake is van gewetensnood. Met name in situaties waarbij de betrokkene de medewerkers van de eigen organisatie of de beroepsorganisatie niet kan raadplegen, kan een vertrouwelijk overleg met een ervaren onafhankelijke beroepsgenoot een passende uitkomst bieden. De service is nadrukkelijk niet voor overleg omtrent puur vakinhoudelijke of juridische vragen.

Werkwijze van het College Vertrouwenspersonen NLingenieurs

De service heeft een vrijblijvend karakter wat met name tot uitdrukking komt in de discretionaire bevoegdheid van de voor het overleg beschikbare vertrouwenspersonen. Dit betekent dat de benaderde vertrouwenspersonen naar eigen inzicht beslissen of en op welke wijze het overleg gevoerd zal worden. De vertrouwenspersonen dragen géén verantwoordelijkheid voor de gegeven collegiale adviezen en treden niet op als gemachtigde voor betrokkene in een (gerechtelijke) procedure.

Ook spreekt het voor zich, dat de vertrouwenspersonen en de betrokkene beiden (wederkerigheid), hetgeen in het overleg ter sprake of kennis komt, geheimhouden. We willen hierbij opmerken de vertrouwenspersonen over het algemeen geen (afgeleid) wettelijk verschoningsrecht hebben en daarom hun medewerking zullen moeten verlenen indien dit wordt geëist van toezichthouders, justitie, etc. op grond van de geldende wet- en regelgeving. De vertrouwenspersoon behoudt zich het recht voor de betrokkene te verwijzen naar een advocaat of andere ter zake kundige persoon.

Vertrouwenspersonen rapporteren eenmaal per jaar (in december) geanonimiseerd over het aantal en de aard van de vertrouwelijke overleggen die hebben plaatsgevonden aan de vereniging NLingenieurs.


Hoe kun je gebruik maken van het vertrouwelijk overleg?

Wens je gebruik te maken van de voorziening? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met één van de beschikbare vertrouwenspersonen. Over de verdere procedure worden door betrokkene en de benaderde vertrouwenspersoon aanvullende afspraken gemaakt. Aan een vertrouwelijk overleg zijn geen kosten verbonden.

Lijst van vertrouwenspersonen

Het bestuur heeft de volgende (voormalige) branche professionals bereid gevonden zich voor het vertrouwelijk overleg beschikbaar te stellen.

ir. R.G. Campen
E. rgcampen@gmail.com

J. Herman de Groot
E. johan@hermandegroot.nl

ing. A.R.P. Schoonenwolf
E. arpschoonenwolf@sparkid.nl

ir. D.A. van Valkenburg
E. DA@vanvalkenburg.nl

J. Coppes
E. jcoppes@kpnmail.nl

Vragen?

Neem dan contact op met het verenigingsbureau, met Arnoud Willemsen. Stuur een e-mail naar arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl