Prof. dr. Gert-Jan Hospers (biografie, informatie congres)

De stad van de toekomst 

Smart cities, drijvende steden, wijken vol groene torens en zelfrijdende auto’s; aan toekomstbeelden geen gebrek. Maar hoe maken we onze bestaande steden toekomstbestendig? Gert-Jan Hospers betoogt dat de stad van de toekomst uiteindelijk een stad op menselijke maat zal moeten zijn.   

Over deze keynote-spreker

Prof. dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en economisch geograaf aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij directeur van Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat.

Emiel Reiding (biografie, informatie congres)

Emiel Reiding is directeur van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een strategische langetermijnvisie op de gehele fysieke leefomgeving van Nederland. Deze omgevingsvisie benadert integraal, vanuit één fysiek uitgangspunt, vier nationale opgaven op het gebied van economie, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid en leefomgeving.

Hij zal spreken wat de toekomst is van verschillende ontwikkelingen op onze leefomgeving. In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Gerard van der Steenhoven (biografie, informatie congres)

Gerard van der Steenhoven (Dordrecht, 1959) is hoofddirecteur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) sinds 1 februari 2014. Daarnaast is hij als deeltijdhoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction verbonden aan de faculteit ITC van de Universiteit Twente. Voor zijn benoeming bij het KNMI was hij vanaf 2008 als decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan dezelfde universiteit verboden. Van der Steenhoven is opgeleid aan de VU in Amsterdam als natuurkundige. Na zijn promotie in 1987 heeft hij een periode als postdoc aan het M.I.T. (Cambridge, Massachusetts) gewerkt. Naast zijn werk voor het KNMI is Van der Steenhoven actief als bestuurslid van diverse Europese meteorologische organisaties, zoals ECMWF en EUMETSAT, en is hij lid van diverse Raden van Advies (NWO, SAR Koninklijke NLingenieurs en NIOZ). Daarnaast heeft hij in de afgelopen jaren deelgenomen als commissielid of voorzitter aan diverse visitatie en auditcommissie, o.a. van UvA en TNO.

Het keynote onderwerp van Gerard van der Steenhoven: Klimaatactie moet je doen

Het klimaat verandert. En daarom moeten we in actie komen: minder broeikasgassen uitstoten en ons voorbereiden op meer extreem weer. Daar kun je lang over spreken, maar je kunt beter dingen gaan doen. Hoe kunnen we onze weersverwachtingen verbeteren, en onze klimaatscenario’s nauwkeuriger krijgen? Hoe kunnen we duurzame energieopwekking efficiënter maken, en de samenleving eerder waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering en extreem weer? Het KNMI beantwoordt deze vragen met een nieuw initiatief: het “Early Warning Center” (EWC). Het EWC initiatief zal gebruikt worden om te laten zien hoe je kunt komen van een idee tot een project waarvan de realisatie inmiddels begonnen is – van praten naar doen.

Peter van Rooy (biografie, informatie congres)

Peter van Rooy werkt dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept. Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan.

Hij zal spreken over de invloed van de energietransitie binnen gebiedsontwikkeling. Door het toevoegen van windmolens, zonnepanelen, nieuwe infrastructuur, zowel boven- en ondergronds, dreigt ons hooggewaardeerde landschap namelijk sterk te verrommelen. Waar Nederland zich heeft bewezen als koploper op het gebied van architectuur, landbouw, planologie en waterbouw moeten we ons nu bewijzen met onze prestaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe kan Nederland een wereldlaboratorium worden voor effectief, duurzaam en participatief realiseren van integrale en complexe opgaven binnen de energietransitie?

 Glenn Lyons (biografie)

Glenn is the Mott MacDonald Professor of Future Mobility at UWE Bristol. He is seconded for half his time to Mott MacDonald, creating a bridge between academia and practice. Throughout his research career he has focused upon the role of new technologies in supporting and influencing travel behaviour both directly and through shaping lifestyles and social practices. A former secondee to the UK Department for Transport and more recently to the New Zealand Ministry of Transport, Glenn has led major studies into traveller information systems, teleworking, virtual mobility, travel time use, user innovation, road pricing, public and business attitudes to transport and future mobility. He is now actively engaged in examining the future prospects for technological innovations including driverless cars and MaaS. Recent and ongoing engagements include helping transport authorities address future uncertainty in their planning, policymaking and investment; and examining the need for transport planning practice to evolve.

 

Arie Bleijenberg (biografie, informatie congres)

Arie Bleijenberg is ingenieur en ontdekt graag hoe dingen in elkaar zitten. In zijn boek ‘Nieuwe mobiliteit’ ontrafelt hij de complexe wisselwerking tussen verstedelijking en mobiliteit. Dit geeft inzicht in wat wel en niet werkt in het mobiliteitsbeleid. Arie is adviseur en adjunct-directeur geweest bij CE Delft, hoofd strategie bij het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en manager Mobiliteit en Logistiek bij TNO. Nu werkt hij als zelfstandig adviseur en parttime bij TNO. Arie is één van de oprichters en nu opnieuw bestuurslid van T&E, de European Federation for Transport and Environment. Hij was ook adviseur transporteconomie bij de OECD.

Arie zal tijdens het congres een tweetal onderwerpen aansnijden:

Maak van de Randstad geen Los Angeles

Mobiliteit stuurt verstedelijking. En omgekeerd stuurt verstedelijking het mobiliteitsgedrag. Hoe kristalliseert deze wisselwerking uit? Wat vertelt het verleden ons voor de toekomst? Dit geeft inzicht in hoe we met ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid goed in kunnen spelen op de veranderingen die nu gaande zijn. Zoals de nieuwe verstedelijkingsgolf en sterke groei van de luchtvaart. We gaan met elkaar in gesprek over hoe bereikbaarheid en economie kunnen worden gestimuleerd door ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzame mobiliteit: illusies en resultaten

De achterliggende 30 jaar hebben we veel illusies gekoesterd over duurzame mobiliteit. Een flink deel van de beleidsmaatregelen heeft weinig bijgedragen aan vermindering van de milieuvervuiling. Een paar maatregelen zijn wel succesvol geweest. Waarom is het niet gelukt om de groei van het autoverkeer in te dammen? Wat leren we van de successen en illusies rond verduurzaming van het autoverkeer voor duurzame luchtvaart? Graag ga ik met u in gesprek over wat wel en niet werkt voor duurzame mobiliteit.

Cathelijne Hermans (biografie)

Cathelijne Hermans werkt aan de mobiliteitstransitie, de zoektocht op weg naar een evenwichtig en toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Dat doet zij als strategie en management consultant vanuit Royal HaskoningDHV in verschillende opdrachten. Doorgaans werkt zij in een complexe, stedelijke omgeving, die vraagt om opgavegericht werken, een integrale blik en een programmatische aanpak. Cathelijne gaat uit van de meerwaarde van het combineren van inhoud en proces, waarbij zij mensen en agenda’s samen brengt door haar daadkracht, authentieke stijl, heldere communicatie, energie en enthousiasmerend vermogen. Voor haar overstap naar Royal HaskoningDHV werkte Cathelijne onder andere bij de Amsterdam Economic Board en Berenschot.

Pallas Agterberg (biografie, informatie congres)

Pallas Agterberg is sinds het begin van deze eeuw actief in de energiesector. In 2008 werd ze directeur Strategie bij Alliander. Pallas Agterberg ontving de eerste Cruquius Penning vanwege haar innovatieve en dwarse denkwijze. Pallas is dagelijks aan het denken over de toekomst van (duurzame) energie en vindt dat we afmoeten van het huidige energiesysteem. Energie, zegt zij, moet ‘bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar’ zijn. Nu, maar vooral ook in de toekomst. 

Wij gaan met haar in gesprek over de huidige boven- en ondergrondse opgave van het energienetwerk. Hoe zorg je dat met overstap naar duurzame energievarianten het huidige netwerk betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Ton Berendsen (informatie congres)

Ton Berendsen  is Business Development Manager Consulting Netherlands bij Fugro en brancheambassadeur Energietransitie voor Koninklijke NLingenieurs. Hij neemt ons tijdens het congres mee in het traject naar ‘de nieuwe ingenieur’: van Ingenieur naar Inspireur.

Energietransitie gaat in eerste plaats om onze eigen transitie en het subtiele evenwichtig tussen ambitie en realiteit. Hoe renderen energiedoelstellingen op macroniveau? Of welke resultaten op microniveau beantwoorden de doelstellingen die wij hebben vastgelegd in ons klimaatakkoord? Twee uitersten die elk in een eigen frequentie bewegen maar waarbij de verbinding erg complex en risicovol is. Hoe kunnen wij hierin succesvol zijn?

De nieuwe ingenieur geeft antwoord, eist zijn rol op en is scoort als de Inspireur!