De Verenigingsraad vormt het maatschappelijk en sociaal geweten van de vereniging. Aan het lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs zijn voorwaarden verbonden die vertaald zijn naar een aantal normen. De Verengingsraad bepaalt deze normen en borgt deze binnen het juridisch kader van de vereniging door statuten, reglementen en bijvoorbeeld gedragscodes te ontwikkelen en te toetsen. De raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van Koninklijke NLingenieurs adviseren. Drie leden uit de Verenigingsraad vormen samen de Commissie Klachtenbehandeling van Koninklijke NLingenieurs.