In de periode 1993 - 2017 zijn er op het Chemiepark diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitorings verricht en saneringen begeleid en geëvalueerd. De opdrachtgevers zijn bedrijven met een rijk palet aan chemische stoffen, waarvan sommige potentieel bodembedreigend. De onderzoeken zijn verricht in het kader van de wettelijke verplichtingen in verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook zijn de onderzoeken ten behoeve van omgevingsvergunningaanvragen, de afvoer van grond, het vaststellen van verspreidingsrisico’s of het vaststellen van V&G-eisen voor grond- en leidingwerk op potentieel verontreinigde locaties.  Bodem- en watermonsters kunnen door ons worden geanalyseerd op niet-genormeerde stoffen. Voor dergelijke “exotische” stoffen beschikken wij over expertise om toetsingswaarden af te leiden en voor te leggen aan het bevoegd gezag. Wij kunnen de klant ontzorgen door de liaison met omgevingsdiensten en provincie te verzorgen, hetgeen voor de wettelijke verplichtingen van belang is. De bodemonderzoeken worden conform de toepasselijke NEN-normen en BRL-richtlijnen uitgevoerd evenals de richtlijn CROW 400 ‘werken in of met verontreinigde bodem’.