Delta21 is een integraal concept, gericht op duurzame energie, hoogwaterveiligheid en natuurherstel. Het concept is wereldwijd op tientallen locaties toepasbaar in dichtbevolkte kustgebieden in en rond estuaria.

• Sinds 2018 is het met 200 studenten van Universiteiten en Hogescholen en een aantal bedrijven uitgewerkt voor toepassing in de ZW-delta bij het Haringvliet. Naast een grootschalige energieopslagfaciliteit, biedt het plan een betere bescherming tegen hoogwateroverlast in het benedenstroomse gebied, vooral bij een zeespiegelstijging (maatschappelijke waarde: Uitstraling techniek, studenten, duurzaam).
• Voor de waterveiligheid kan het plan direct vergeleken worden met het dijkversterkings-en -verhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Niet alléén kunnen belangrijke elementen uit het Nationaal Klimaatakkoord ermee worden geadresseerd, maar het is ook een minder ingrijpend en goedkoper alternatief voor dijkverhoging. Zo wordt de aantasting van het rivierenlandschap grotendeels vermeden(estetisch).
• Door omzetting van de pompcapaciteit, die nodig is om overtollige rivierwater af te voeren naar de turbinefunctie komt tevens een grootschalige “batterij” beschikbaar om (overtollige duurzaam opgewekte) energie) tijdelijk op te slaan (energietransitie, waterbeheer, veiligheid, milieu, maatschappelijk zeer relevant).
• Door de Haringvlietmonding als locatie te kiezen, biedt het plan tevens een oplossing voor een aantal uitdagingen voor de natuur in dat gebied (milieu, landaanwinning).

Hoe functioneert Delta21 (innovatie: bijdrage  energietransitie/veiligheid/natuur)
• Het plan kent een Energieopslagmeer (EOM) in de vorm van een ”Valmeer”, met daarin pompturbines. Daarnaast ook een Getijmeer (GM) met een overlaat en een nieuwe stormvloedkering. Met de pompturbines functioneert het EOM, afhankelijk van vraag en aanbod van stroom als een “batterij” voor overtollige energie. Het GM staat via de nieuwe open kering direct in verbinding met de Noordzee en grenst aan de landzijde aan de Haringvlietsluizen (pplossing van een concreet probleem: Innovatie).
• Bij de dreiging van een zware storm en/of hoge rivierafvoer worden achtereenvolgens eerst het EOM leeggepompt, wordt de kering gesloten en gaan de Haringvlietsluizen en de overlaat naar het EOM open. Het rivierwater wordt zo via de overlaat en het EOM met een debiet van ruim 10 k. kuub/s. naar de Noordzee gepompt en zo houdt men in Dordrecht en in het benedenstroomse gebied van Rijn en Maas “droge voeten” (veiligheid, klimaatadaptatie, zeespiegelstijging).

Het concept is bedacht door Delta21vof en verder voortdurend doorontwikkeld met studenten en een breed aantal kundige private partijen, waaronder Movares.