Missie

Koninklijke NLingenieurs, opgericht in 1917 als Orde voor de Nederlandse Raadgevende Ingenieurs - ONRI, is al ruim 100 jaar een netwerk van advies- en ingenieursbureaus dat samenwerkt op basis van vertrouwen. De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland met internationale allure. Ze staan voor een vernuftige, realistische, integrale en toekomstbestendige visie op de inrichting van de leefomgeving. Ze opereren op basis van vrije concurrentie en hechten waarde aan veiligheid, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid.

Om deze gezamenlijke doelen te bereiken, die zowel voor de samenleving als voor de leden van Koninklijke NLingenieurs waardevol zijn, bundelt Koninklijke NLingenieurs de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging. Wij zetten in op versterking en groei van het netwerk zodat wij nóg beter onze leden kunnen vertegenwoordigen in het politiek-bestuurlijk en maatschappelijk debat.

 

Visie

De samenleving verandert in hoge snelheid. De OESO publiceerde in 2016 een rapport waarin de megatrends met sociaaleconomische gevolgen tot 2050 zijn gepubliceerd. Deze zijn:

  1. De wereldbevolking blijft groeien
  2. De problemen rond water, energie, voeding en klimaat zijn mondiaal en de wereld moet gezamenlijk actie ondernemen
  3. Globalisering neemt toe en er zijn grote internationale machtsverschuivingen. Het gevolg daarvan is dat het geografische-economische en geopolitieke landschap verschuift
  4. Digitalisering is de drijvende kracht onder de groei van economieën en verandert onze manier van werken
  5. De toegang tot rijkdom, gezondheid en kennis verandert. Dit creëert welvaart en nieuwe sociale structuren, maar ook ongelijkheid. 

Andere belangrijke ontwikkelingen voor onze branche, beschreven door de OECD in 2018, zijn de impact van Artificial Intelligence (AI) op wetenschap en productie en de invloed van digitalisering op onderzoek en innovatie. Deze zijn groot. 

Voor de advies – en ingenieursbureaus brengen deze trends en ontwikkelingen veel uitdagingen met zich mee. In het bijzonder op het gebied van een integrale duurzame inrichting van gebieden en ontwerpen. Ook ervaren onze bedrijven sterk de invloed van digitalisering en de impact van AI. Het is de uitdaging om de kansen die deze digitale revolutie biedt, te benutten. In slimmere ontwerpen, een andere manier van omgevingsmanagement en het toepassen van nieuwe technieken bij aanleg, beheer en onderhoud van infrastructurele en technische werken.

Door de aanwezige kennis over deze trends en ontwikkelingen te bundelen en verspreiden en door op de verschillende lagen gesprekspartner te zijn, kunnen wij als branchevereniging onze leden een toegevoegde waarde bieden: zij kunnen met de informatie een passende positie innemen en
daarmee uitgroeien tot veerkrachtige, wendbare en toekomstbestendige ondernemingen.

 

Strategie

Om onze doelen, verwoord in de missie en visie, te realiseren kiezen wij voor een strategie die bestaat uit:

  • Actieve deelname aan het maatschappelijk en politiek-bestuurlijk debat om de branche te profileren en in positie te brengen als belangrijke spelers voor grote maatschappelijke uitdagingen
  • Zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van leden voor de samenleving door te communiceren over hun activiteiten, ter versterking van de reputatie en het profiel van leden en als basis voor verbetering van condities van de branche
  • Uitbouw van de netwerkstructuur waarmee Koninklijke NLingenieurs haar leden met elkaar en met verschillende externe actoren (kennisinstellingen, overheden, andere brancheorganisaties) verbindt
  • Verbeterde aandacht voor de behoeften en feedback van onze (kandidaat)leden ten behoeven van grotere betrokkenheid en groei van ons ledenbestand. 

De volledige versie is hier te vinden.