afbeelding voor post: Programma Klimaatadaptatie, bijeenkomst Risicodialoog DPRA

Programma Klimaatadaptatie, bijeenkomst Risicodialoog DPRA

13 juli 2020 Binnenklimaat

Binnen de programma’s van Koninklijke NLingenieurs voeren we als verenigde advies- en ingenieursbureaus met regelmaat het gesprek over inhoudelijke thema’s. Dit doen we om elkaar en vooral de branche verder te helpen, en samen sterk te staan naar opdrachtgevende en beleidsvormende partijen.

Zo is vanuit het programma Klimaatadaptatie van Koninklijke NLingenieurs op dinsdag 23 juni een bijeenkomst over de Risicodialoog georganiseerd waarbij Yigall Schilp van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) te gast was.

Koninklijke NLingenieurs en DPRA
Koninklijke NLingenieurs en DPRA hebben al geruime tijd een goede samenwerking. Zo denken we mee in de beleidsvorming van het Deltaprogramma en het monitoren en evalueren daarvan en organiseerden we in juli 2018 een gezamenlijke werksessie over de Handleiding en Bijsluiter stresstesten om kwetsbaarheden in beeld te brengen. Deze Bijsluiter hebben we met meerdere lidbureaus als één Koninklijke NLingenieurs ook geconsulteerd.

Eind 2019 hebben we een bijeenkomst georganiseerd rondom de Routekaart Risicodialoog die het DPRA toen voor het eerst presenteerde. We spraken over hoe we als bureaus bij de verdere verrijking van de Routekaart betrokken konden zijn. De sessie van 23 juni 2020 was hier een logisch vervolg op, waarbij we over de uitvoering van de risicodialogen spraken met als doel om met en van elkaar te leren. Een logische volgende stap is later in 2020 een bijeenkomst te organiseren over de uitvoering(-sagenda) die naar aanleiding van de gevoerde Risicodialogen opgesteld wordt.

Update DPRA

Tijdens de bijeenkomt gaf Yigall een korte update:

 • Overview stand van zaken risicodialogen; Veel overheden zijn gestart met risicodialogen. Gebleken is dat coronamaatregelen dit in het begin lastiger maakten. Inmiddels vinden overheden en bureaus steeds meer manieren om dit digitaal voort te zetten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onder meer de routekaart op ruimtelijkeadaptatie.nl, podcasts (https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/podcast-ruimtelijke-adaptatie-5/)  en de speciaal ingerichte Coronapagina van het kennisportaal.
 • Impulsregeling; Op 1 januari 2021 treedt de impulsregeling in werking. Voor meer criteria en informatie, zie daarvoor de brief die Minister van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurde op 20 april.
 • Extra steun in de rug sommige gemeenten; Aanvullend op Samenklimaatbestendig stelt de VNG een team samen, zodat een beperkt aantal gemeenten een extra steuntje krijgen bij het uitvoeren van de ambities van het Deltaplan. Dit team neemt daar ook actuele signalen in mee, waaronder hoe deze gemeenten kunnen omgaan met de coronacrisis i.r.t. ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.
 • Water in de Tweede Kamer (22 juni); Op 22 juni heeft het jaarlijkse Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over Water plaatsgevonden. Thema´s die dit jaar het meeste terugkwamen in het debat waren de droogte, grondwater en de geborgde zetels bij de waterschappen.

Uitkomsten bijeenkomst 23 juni

Aan de hand van drie thema’s is het gesprek gevoerd over de huidige ervaringen van het uitvoeren van de Risicodialogen. Graag delen we de uitkomsten van dit gesprek met jullie.

 • Samenwerking: Context vraag van de opdrachtgever en wat kun je daarvan leren?

3 tips voor overheden voor het aanbesteden van risicodialogen:

  • Weet wat je wil, wat er kan en wat er niet kan.
 • Als je je einddoel niet weet: weet dan welke ruimte je geeft. Weet waar je ruimte wil en waar de onzekerheden liggen.
  • Stel een haalbaar doel voor de dialogen en voor de opdrachtnemer.
 • Risicodialoog is én een technisch proces, én een procesvraagstuk.
 • Verken ook hoe veel werk er voor de overheidspartij ligt; je hebt bij het voeren van de dialogen als overheid een belangrijke rol, ook qua continuïteit. Dat vraag ook tijd van je eigen organisatie.
 • De voorbereidende fase is cruciaal en kan erg lang zijn.
  • Doe een stakeholderanalyse, investeer in contact vooraf met de stakeholders die aan tafel komen te zitten
 • Lokaal heb je de meeste informatie en contacten.
 • Ga 1 op 1 aan tafel om kennisniveau van andere stakeholders te peilen, en contact te leggen.
 • Met wie voer je welk gesprek? Waarom is het voor die partijen interessant om aanwezig te zijn? Ofwel leef je in op de andere leefwereld maar spreek ook vooral met partijen waar de urgentie aanwezig is en ook gevoeld wordt.
 • Opgave: Hoe krijg je de goede stakeholders wél aan tafel?
  • TIjd nemen voor goede voorbereiding (prioritering, politiek betrekken,                                          ambities i.r.t. kosten). Het is belangrijk dat de ambtenaar weet wat de ambitie en het mandaat is en welke overheidsrol wordt geambieerd alvorens de gesprekken buiten te voeren
  • Start de dialogen met stakeholders waar de urgentie gevoeld wordt. Op die plaatsen waar hitte erg veel wordt ervaren of hoosbuien tot wateroverlast hebben geleid is het opportuun om een dialoog te starten omdat deze stakeholders ervoor open staan.
 • Kwaliteit dialoog in de coronatijd: Wordt de ambitie geraakt door wat er nu gebeurt?
  • Goede voorbereiding en begeleiding van een digitale dialoog kan de kwaliteit juist verhogen.
  • Sommige digitale technieken lenen zich erg goed voor het ophalen van informatie (completer) en het vastleggen van conclusies.
  • Intermenselijke in fysieke setting helpt ambities scherper te krijgen.
×

Aanmelden nieuwsbrief