afbeelding voor post: Nieuwsbericht Prinsjesdag - Wat kan de ingenieursbranche verwachten van het kabinet?

Nieuwsbericht Prinsjesdag - Wat kan de ingenieursbranche verwachten van het kabinet?

22 september 2022

 

Gisteren ontvouwde het kabinet haar plannen voor het komende jaar met de presentatie van een nieuwe Rijksbegroting.

We staan als samenleving voor enorme uitdagingen in het fysieke domein. Als ingenieursbranche staan we te popelen om hierop door te pakken. Welke meest opvallende plannen zien wij voor onze leden voor het komende jaar?

> In 2023 komt er een Klimaatfonds met een omvang van 35 miljard. Dit fonds is bedoeld om op middellange termijn middelen te reserveren en beschikbaar te stellen voor een aantal additionele maatregelen die bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen in de Klimaatwet. Er wordt tevens een onafhankelijk interdepartementaal onderzoek gestart omdat het doel van 60 procent CO2-emissiereductie in 2030 niet in beeld is.

> De energiebesparingsplicht voor maatregelen die een terugverdientijd kennen van vijf jaar of minder wordt in 2023 uitgebreid naar vergunningsplichtigen en ETS-bedrijven.

>Er komt extra budget voor 2 regelingen met klimaatmaatregelen voor de industrie.

>Het kabinet zet fors in op de ontwikkeling van groene waterstofproductie in Nederland en op extra windenergie op zee. In de Noordzee zijn windenergiegebieden aangewezen waarin ruimte is voor 10,7 gigawatt extra windenergie tot en met 2030.

>Het kabinet wil de Omgevingswet invoeren op 1 januari 2023.

> verhoging van de werkkostenregeling om via die weg de lasten voor ondernemers in het MKB te verlagen. Hiervoor wordt over de jaren 2023 tot en met 2027 500 miljoen euro uitgetrokken.

> Het kabinet zet ruim 1 miljard euro per jaar extra in op onderzoek en wetenschap

> Met de Smart Industry schaalsprongagenda 2022-2026 wordt ingezet op verdere digitalisering van de (mkb)maakindustrie.

> Eind 2022 bepaalt het kabinet de nationale ruimtelijke opgaven voor de provincies via de NOVEX-aanpak en wordt gestart met uitvoering in de 17 NOVEX-gebieden.

>Begin 2023 al wil het kabinet de belangrijkste knopen doorhakken over de vorm waarin het wegverkeer zal gaan betalen voor het gebruik van de infrastructuur.

> Er komen circulaire doelen op productgroepniveau, die een zo groot mogelijk effect hebben op biodiversiteit, klimaat, leveringszekerheid en milieu. Een (bescheiden) subsidieregeling grote Circulaire Ketenprojecten start in 2023 evenals een (eveneens vrij bescheiden) mkb-stimuleringsprogramma voor recycling.

> Voor wonen zal het kabinet met provincies prestatieafspraken maken over de woningproductie, die landen in prestatieafspraken op regioniveau met gemeenten.

>Stikstof: geen nieuws over genoemd, het blijft wachten op bemiddelaar Remkes.

×

Aanmelden nieuwsbrief